seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, exercici 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2013, publicada al DOGC 6365, ordre de convocatòria BSF/903/2013, de 17 d’abril, i mitjançant l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

D’acord amb la convocatòria, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 37.511,32 € en quant al programa de Centre Obert de Roquetes “Xirinxina”. Realitzem reformulació de l’import proposat per reformular la sol·licitud i ajustar els compromisos i les condicions a l’import proposat (subvenció) de 21.951,00€.

Acceptant l'Ajuntament de Roquetes la subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, per finançar el programa Centre Obert de Roquetes ”Xirinxina” per import de 21.951,00€.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013, per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.

Per acord del Consell Rector de data 19 de juliol de 2013 es concedeix subvencions per accions de desenvolupament local a la partida del patronat 7012 439 46200:

Beneficiari

Municipi

Activitat

Pressupost total

Pressupost subvencionable

% Concedit

Subvenció

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Vine de Tapes al Mercat

300,00€

300,00€

15,72%

47,16€

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Jornades gastronòmiques de la patata a Roquetes

450,00€

450,00€

10,48%

47,16€

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Fira de productes artesans de qualitat del Tradicionàrius

1.292,00€

1.292,00€

10,48%

135,40€

L'Ajuntament de Roquetes accepta la subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la realització d'accions de difusió dels Productes Agroalimentaris i Artesans de qualitat 2013, per un import total dels 3 projectes de de 229,72€.

 

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013.

Per acord del Consell Rector de data 19 de juliol de 2013 es concedeix subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística amb càrrec a la partida 7010/432/46201 projecte 2013-710 subprojecte 04 del pressupost del patronat:

Beneficiari

Municipi

Activitat

Pressupost total

Pressupost subvencionable

% Concedit

Subvenció

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Difusió on-line

1.857,66€

1.857,66€

20%

270,22€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Roquetes accepta la subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la difusió on-line, per un import de 270,22€.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2013; en aquest cas, l'Adequació del Centre d'Interpretació museística de Roquetes, per un import de 994,43 euros.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2013, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 994,43 € per l’actuació: Adequació del Centre d’Interpretació Museística de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Vàrem sol·licitar també una subvenció per import de 3.000,00 € per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 26/07/2013 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a l'Adequació del Centre d'Interpretació museística de Roquetes amb un pressupost de 994,43€ una subvenció de 696,10€ (70,00% percentatge del pressupost elegible: 994,43€).

 

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de val

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013, per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 3.000,00 euros.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 05/07/2013 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per als serveis al Pavelló municipal pressupostat amb 32,036,09€ una subvenció de 3.000,00€ (70,00% percentatge del pressupost elegible: 4.285,72€).