seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 10 Octubre 2014

La Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la resolució JUS/483/2014, de 21 de febrer, publicada al DOGC Núm. 6573 de 03/03/2014, per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau i per la qual es resol atorgar subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2014.

La quantia d'aquestes subvencions es determina segons la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb els padrons municipals referits a l’1 de gener de 2013 declarats oficials mitjançant el Reial decret 1016/2013, de 20 de desembre (BOE núm. 311, de 28.12.2013) i per tant a l'Ajuntament de Roquetes li correspondria el tram:

Grup VI: entre 7.000 i 10.999 habitants, 4.650 €.

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Justícia per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2014.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Patronat de Turisme, anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 15 Setembre 2014

La Junta de Govern Local en data de 2 de setembre de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2014.D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística.

Per acord del Consell Rector de la Diputació de Tarragona del dia 22/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a la difusió on-line pressupostat amb 1.331,00€, essent l'import sol·licitat 266,20€ i l'import concedit de 137,94€.

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per l’actuació “Roquetes online”, per un import de 137,94€.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 08 Setembre 2014

La Junta de Govern Local en data de 2 de setembre de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2014.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.

Per acord del Consell Rector de la Diputació de Tarragona del dia 22/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2014, se'ns notifica la següent resolució:

  • es desestima la petició per a la realització de la Fira de productes agroalimentaris i artesans de qualitat Nadal, ja que no són objecte de ser subvencionades o no són prioritàries de ser subvencionades (base segona).

  • Concessió de 202,26€ per la Jornada Gastronòmica pressupostada amb 1.924,25€ (10,51%).

  • Concessió de 173,65€ per la Fira de productes artesans de qualitat del Tradicionàrius pressupostada amb 1.652,00€ (10,51%).

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la concessió de 202,26€ a la Jornada Gastronòmica pressupostada amb 1.924,25€ (10,51%).

Segon.- Acceptar la subvenció al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la concessió de 173,65€ per la Fira de productes artesans de qualitat del Tradicionàrius pressupostada amb 1.652,00€ (10,51%)

 

Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut - anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 29 Agost 2014

La Junta de Govern Local en data de 26 d'agost de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, publicada al DOGC 6593, ordre de convocatòria BSF/673/2014, de 19 de març. Sol·licitada subvenció a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família pel projecte “A Roquetes les volem ben fetes” per un import de 88.199,74€.

Notificat en data 21/08/2014 via eacat l'atorgament de 6.900,00€ per les activitats ens locals amb PLJ amb número d'expedient 710/2014, pels projecte 1 – A Roquetes les volem ben fetes amb 6.900,00€.

D’acord amb la convocatòria, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 105.122,74€ en quant al “A Roquetes les volem ben fetes”.

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció de 6.900,00 € atorgada per la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família pel projecte amb expedient 710/2014.

Segon.- Tenir present que, tal i com estableixen les bases reguladores, el 90% de l’import de la subvenció s’avançarà com a bestreta i que el tràmit del pagament del 10% restant s’iniciarà quan presentem la justificació correcta de la subvenció. El termini per a presentar el formulari oficial de justificació davant la Direcció General de Joventut és el 15 de novembre de 2014.

 

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2014 - Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 01 Agost 2014

La Junta de Govern Local en data de 15 de juliol de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2014.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014. Havent sol·licitat subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 1.100,00€ per l’actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, com a sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 11/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a l'adquisició de béns mobles pel Centre pressupostat amb 1.100€, essent el pressupost mínim a executar 1.070,73€ i un import concedit de 749,51€ (concedit un 70%).

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals –Secretaria General, per inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014; en aquest cas, per l'actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, per un import de 749,51 euros.

Suport SUBV H COL neg