seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació - 2014 - Interessos de préstecs

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 15 Gener 2015

 

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, anualitat 2014.

 

D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions per interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona per la convocatòria 2014 on es finança els interessos de préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats bancàries, la subvenció dels interessos d'un únic préstec nou concertat amb qualsevol entitat bancària, a partir de l'1 de gener de 2011.

 

Havent estat concedida subvenció per la convocatòria 2013 pels interessos del préstec corresponents a la mateixa anualitat, en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 294.589,98€, per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011; i tenint en compte que de l'operació d'endeutament acollida a la línia financer prevista pel RDL 8/2011 per import de 294.598,98€, li corresponent un import de 93.746,47€ destinat a finançar inversions.

 

Es sol·licita subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d'Assistència al Ciutadà per un import de 1.294,60€ -tenint en compte els imports màxims determinats a la base tercera de la convocatòria- en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 93.746,47€ (import destinat a finançar inversions); per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011.

 

En data  28 de novembre de 2014 es concedeix subvenció per la convocatòria 2014 pels interessos del préstec, d’acord amb el que regula la base tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona, i havent-se reunit un òrgan col·legial integrat per dos representats del SAM i un de Secretaria, amb informe favorable emès a la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per un import de 1.294,60 euros (60% concedit), i un pressupost elegible i mínim a executar de 2.157,66 euros.

 

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2014, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

 

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, per un import de 1.294,60 € per la concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2014 amb núm. Expedient: 800433-2014-049-1010-000781.