seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 13 Juliol 2015

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2015. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntaments, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a program específic al PUOSC per al períodE 2103-2017.

 

 

SUBVENCIONS PUOSC 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 13 Juliol 2015

La Generalitat de Catalunya dins dels programa PUOSC per al periode 2013-2016 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 58.856,23€ corresponent a l'exercici 2015.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de  transport i altre immobilitzat.

 

PAVIMENTACIO DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, RAVAL MERCE I RAVAL DE CRISTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 28 Mai 2015

Obra subvencionada per la Diputació de Tarragona dins del Pla Especial d'Inversions Municipals (PEIM) 2015.

Empresa adjudicatària: AUXILIAR DE FIRMES I CARRETERAS SA (AFICSA)

Import d'adjudicació: 106.606,69€ més IVA.

 

 

Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i del Mig.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 13 Febrer 2015

OBRA:  Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta Ansedó i carrer del Mig"

Obra subvencionada per la Diputació de Tarragona dins del programa  Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) 2014.

Pressupost de l'obra 129.222,75€

Obra adjudicada  al'empresa FIRTEC SA  per un import de  106.795,66€ més IVA

 

 

Condicionament dels camins malmesos pel aiguats del novembre de 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 13 Febrer 2015

 

Pressupost del projecte d'obra  241.124,67€

Mitjançant Resolució de 28 d'octubre de 2014,  del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  s'acorda l'assignació de subvenció prevista a l'article 7 de l'Ordre HAP/1950/2013, per danys en infraestructures municipals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, s'assigna a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció pel projecte  d'obra per un import de 120.595,28€

Per part del Departament de Governació o relacions institucionals. Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  segons resolució del Director General de 9 de desembre de 2013 ,  ha estat concedida una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes  per import de  96.449,87€ per l'execució  l'esmentada obra.

Obra adjudicada a Olegario Estrada SL