seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada per l'OSIC - Anualitat 2013 - Tradicionàrius TE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 13 Desembre 2013

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura publicada al DOGC 6398, ordre de convocatòria CLT/1252/2013, de 7 de juny, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l'any 2013, i d’acord amb la convocatòria per subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 17.500,00 € en quant al programa del 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre on vàrem sol·licitar 8.750,00 per l'esmentat programa.

Vista la resolució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de data 28 d'octubre de 2013 amb la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes per a la línia: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, es resol atorgar a l'Ajuntament de Roquetes per l'activitat 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre una concessió de 4.578,00 euros (núm. Expedient 2013/94481)

Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut - Anualitat 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 11 Novembre 2013

Vista la convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, publicada al DOGC 6436, ordre de convocatòria BSF/1774/2013, de 5 d'agost. Sol·licitada subvenció a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família pel projectes Prepara't per un import de 34.673,54 € vers un pressupost de 34.673,54 € i per un import de 53.535,78 € pel projecte Dinamitzem el Casal de Joves vers un pressupost de 62.958,88 €.

Notificat en data 24/10/2013 via eacat l'atorgament de 7.000,00€ per les activitats ens locals amb PLJ amb número d'expedient 737/2013, pels projecte 1 - Dinamitzem el Casal amb 4.000,00€ i projecte 2 – Prepara't amb 3.000,00€.

Subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones - anualitat 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 11 Novembre 2013

Vista la convocatòria de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins l’exercici 2013, publicada al DOGC 6447 de 27 d'agost de 2013 amb Resolució BSF/1814/2013, de 13 d’agost.

D’acord amb les bases publicades al DOGC 6444 de 22.8.2013 amb Resolució BSF/1805/2013, de 12 d’agost que han de regir la concessió d’aquest ajut a entitats locals, amb la documentació i la memòria valorada.

Es notifica via eacat amb registre E/000085-2013, resolució de subvencions per a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones durant l'any 2013, resolució en relació a la sol·licitud de subvenció presentada per l'ajuntament de Roquetes, expedient núm. EL-196/13, atorgar per dur a terme:

  • Programació anual d'activitats adreçades a les dones (Annex B2) la quantitat de 2.014,00 euros amb un pressupost de 3.500,00 euros.

  • Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones (Annex B4) la quantitat de 1.371,00 euros amb un pressupost de 2.000,00 euros.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2013 - Tradicionàrius TE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

L'Ajuntament de Roquetes en data 21 de juny de 2013 ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, amb RE 21220-1, per a fer front a les despeses per a portar a terme el 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre.

Per les seves característiques l'esmentat concepte no s'ajusta a les convocatòries públiques de bases que té establertes aquesta Diputació. Però tenint en compte la voluntat de la Corporació d'atendre totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions, les que suposen un desenvolupament de caràcter cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d'interès social i de la demarcació; les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització, i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries fora la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa, es considera que aquesta petició respon a aquests criteris.

Per lo qual, el President de la Diputació de Tarragona en data 30/07/2013 resol concedir a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció de 3.000,00€ pel concepte 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre, amb càrrec a la partida 2013-2010-334-48908-01 del pressupost elegible de 17.500,00 euros, tenint en compte que en tota la difusió que es faci de l'actuació subvencionada, s'hi haurà de fer constar la participació de la Diputació en el seu finançament.

Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, exercici 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2013, publicada al DOGC 6365, ordre de convocatòria BSF/903/2013, de 17 d’abril, i mitjançant l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

D’acord amb la convocatòria, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 37.511,32 € en quant al programa de Centre Obert de Roquetes “Xirinxina”. Realitzem reformulació de l’import proposat per reformular la sol·licitud i ajustar els compromisos i les condicions a l’import proposat (subvenció) de 21.951,00€.

Acceptant l'Ajuntament de Roquetes la subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família, per finançar el programa Centre Obert de Roquetes ”Xirinxina” per import de 21.951,00€.