seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació - 2013 - Interessos de préstecs

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 20 Desembre 2013

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, per un import de 2.594,02 per la concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2013 amb núm. Expedient: 800433-2013-031-1010-000735.


Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, anualitat 2013.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions, anualitat 2013

Es sol·licita a 29 de novembre de 2013 subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per un import de 2.594,02€ -tenint en compte els imports màxims determinats a la base tercera de la convocatòria- en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 93.746,478€ (import destinat a finançar inversions); per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011.

En data 4/12/2013, d'acord amb el que regula la base tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona, s'ha reunit un òrgan col·legiat integrat per dos representants del SAM i un de Secretaria, i s'ha emès informe favorable a la concessió de les subvencions proposades, concedint a l'Ajuntament de Roquetes un import de 2.594,02 euros pel projecte 201311002 i concepte Subv. Interessos préstecs 2013 – Bankia.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roquetes

Municipi: Roquetes

Concepte: Subv. Interessos préstecs 2013 – Bankia

Pressupost Elegible: 4.323,36 euros

Percentatge concedit: 60,00%

Import concedit: 2.594,02 euros

Projecte: 201311002

Partida: 2013-1010-942-46202-01