seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada pel Departament de Treball per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció del Departament de Treball – Servei d’Ocupació, de data 20 de desembre de 2012, concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,  mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, d’acord amb la presentació del projectes en data 5 de desembre de 2012 corresponent a l’Ordre EMO/396/2012, de 29 de novembre.

Atès el decret d’alcaldia número 692/2012 de data 4 de desembre en el que l’Ajuntament de Roquetes sol·licita un ajut en aquests conceptes i la modificació realitzada mitjançant decret d’alcaldia número 716/2012 de data 13 de desembre de 2012 tenint en compte la presel·lecció de personal per a la realització de l’obra o servei d’utilitat social realitzada en data 12 de desembre de 2012 a l’Ajuntament de Roquetes.

 El Departament de Treball resol atorgar a l’Ajuntament de Roquetes un ajut pel programa/es de col·laboració social ARRANJAMENT ELEMENTS URBANS, per un import total de 4.319,92 euros.

Així mateix, el Departament de Treball, resol atorgar a l’Ajuntament de Roquetes un ajut pel programa/es de col·laboració social TASQUES DE MANTENIMENT VIARI, per un import total de 7.200 euros.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, anualitat 2012, per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 27/07/2012, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2012, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a la Climatització a l’antiga Casa Consistorial una subvenció de 6,230,72€.