seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2012.

D’acord amb el dictamen de la Comissió informativa del SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda en data 21 de desembre de 2012 la concessió de subvencions de caràcter excepcional als ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, 2a selecció any 2012 concedint 5.750,00 euros pel projecte 2012-110/02 d’assistència jurídica municipal pel contenciós administratiu número 1, contra l’acord del ple de l’Ajuntament de Roquetes de data 28.03.11, relatiu a l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Roquetes.

Subvenció atorgada pel Departament de Treball per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció del Departament de Treball – Servei d’Ocupació, de data 20 de desembre de 2012, concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,  mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, d’acord amb la presentació del projectes en data 5 de desembre de 2012 corresponent a l’Ordre EMO/396/2012, de 29 de novembre.

Atès el decret d’alcaldia número 692/2012 de data 4 de desembre en el que l’Ajuntament de Roquetes sol·licita un ajut en aquests conceptes i la modificació realitzada mitjançant decret d’alcaldia número 716/2012 de data 13 de desembre de 2012 tenint en compte la presel·lecció de personal per a la realització de l’obra o servei d’utilitat social realitzada en data 12 de desembre de 2012 a l’Ajuntament de Roquetes.

 El Departament de Treball resol atorgar a l’Ajuntament de Roquetes un ajut pel programa/es de col·laboració social ARRANJAMENT ELEMENTS URBANS, per un import total de 4.319,92 euros.

Així mateix, el Departament de Treball, resol atorgar a l’Ajuntament de Roquetes un ajut pel programa/es de col·laboració social TASQUES DE MANTENIMENT VIARI, per un import total de 7.200 euros.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - Anualitat 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 29 abril 2013

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, anualitat 2012, per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 27/07/2012, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2012, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a la Climatització a l’antiga Casa Consistorial una subvenció de 6,230,72€.