seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció PUOSC 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 11 Desembre 2014

Concessió de la subvenció de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes.

La Generalitat de Catalunya dins dels programa PUOSC per al periode 2013-2016 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 58.856,23€ corresponent a l'exercici 2014.

governacio h3

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de  transport i altre immobilitzat

Atorgada subvenció de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2014, per equipaments culturals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 19 Novembre 2014

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2014.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014. Havent sol·licitat subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 3.000,00€ per a la gestió, funcionament i manteniment d’equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 24/10/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà corresponent a la gestió i funcionament del Pavelló Municipal pressupostat amb 32.036,09 €, essent el pressupost mínim a executar 3.696,85 € i un import concedit de 2.587,80€ (concedit un 70%).

Subvenció PAM 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 10 Novembre 2014

 

suport bn neg

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2014. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori.

Llegeix més...

Subvenció atorgada als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 10 Octubre 2014

La Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la resolució JUS/483/2014, de 21 de febrer, publicada al DOGC Núm. 6573 de 03/03/2014, per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau i per la qual es resol atorgar subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2014.

La quantia d'aquestes subvencions es determina segons la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb els padrons municipals referits a l’1 de gener de 2013 declarats oficials mitjançant el Reial decret 1016/2013, de 20 de desembre (BOE núm. 311, de 28.12.2013) i per tant a l'Ajuntament de Roquetes li correspondria el tram:

Grup VI: entre 7.000 i 10.999 habitants, 4.650 €.

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Justícia per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2014.

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Patronat de Turisme, anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 15 Setembre 2014

La Junta de Govern Local en data de 2 de setembre de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2014.D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística.

Per acord del Consell Rector de la Diputació de Tarragona del dia 22/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a la difusió on-line pressupostat amb 1.331,00€, essent l'import sol·licitat 266,20€ i l'import concedit de 137,94€.

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per l’actuació “Roquetes online”, per un import de 137,94€.