seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2014 - Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 01 Agost 2014

La Junta de Govern Local en data de 15 de juliol de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2014.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població fins a 10.000 habitants per a inversió, gestió, funcionament i manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2014. Havent sol·licitat subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Cultura per import de 1.100,00€ per l’actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, com a sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 11/07/2014 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per a l'adquisició de béns mobles pel Centre pressupostat amb 1.100€, essent el pressupost mínim a executar 1.070,73€ i un import concedit de 749,51€ (concedit un 70%).

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals –Secretaria General, per inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2014; en aquest cas, per l'actuació: Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes pel Recull històric de la tasca de rellotgers de campanars, per un import de 749,51 euros.

Suport SUBV H COL neg

Subvenció atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per la línia d'ajuts: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, anualitat 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 28 Juliol 2014

La Junta de Govern Local en data de 15 de juliol de 2014 va acordar entre altres per unanimitat dels membres que legalment la componen, l'acord que literalment es transcriu a continuació, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del ROF:

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC 6587, ordre de convocatòria CLT/611/2014, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 26 de febrer de 2014 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria cultural per a l'any 2014, i d’acord amb la convocatòria per subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 16.865,00 € en quant al programa del 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre on varem sol·licitar 8.432,50 per l'esmentat programa.

Vista la resolució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de data 30 de juny de 2014 amb la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes per a la línia: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, es resol atorgar a l'Ajuntament de Roquetes per l'activitat 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre una concessió de 3.516,00 euros (núm. Expedient 2014/99603)

La Junta de Govern local, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, acorda:

Primer.- Acceptar l'import atorgat de 3.516,00 euros per l'activitat subvencionada 21è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre , en els termes previstos en el punt 11.5 de les bases generals (DOGC 6587).

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2013 - Activitats e-catàleg

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 30 Desembre 2013

Vistes les peticions trameses per diferents ajuntaments demanant la concessió i pagament de subvencions, per a la contractació d'activitats inscrites en el catàleg vigent, d'acord amb els percentatges que, segons trams d'habitants de cada municipi, s'estableixen a les Bases per a la contractació de les activitats incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg) publicades en el BOPT núm. 57 de 8 de març de 2013,

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, actuant per delegació de la Presidència i de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència al Ciutadà, ha acordat en data 18/10/2013, abonar l'import a l'Ajuntament de Roquetes que a continuació s'indica d'acord amb els percentatges que segons trams d'habitants figura al Catàleg de Programacions Culturals:

  • 838,5 euros, per l'actuació del grup 'Festa Videodisco' amb l'espectacle 'FORMAT GRAN' el 3 de juliol de 2013

  • 1462,5 euros, per l'actuació del grup 'ORQUESTRA PENSYLVANIA' amb l'espectacle 'MUSICA DE FESTA MAJOR-MUSICA DE BALL' el 2 de juliol de 2013

  • 581,25 euros, per l'actuació del grup 'Duet Musical Gisela i Jordi' amb l'espectacle 'Quartet Gisela i Jordi' el 23 de juny de 2013

  • 1406,25 euros, per l'actuació del grup 'Orquestra Atalaia' amb l'espectacle 'Concert i ball' el 30 de juny de 2013

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació - 2013 - Interessos de préstecs

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 20 Desembre 2013

Subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, per un import de 2.594,02 per la concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2013 amb núm. Expedient: 800433-2013-031-1010-000735.


Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAM – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, anualitat 2013.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions, anualitat 2013

Es sol·licita a 29 de novembre de 2013 subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per un import de 2.594,02€ -tenint en compte els imports màxims determinats a la base tercera de la convocatòria- en quant a les operacions d'endeutament acollides a la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 93.746,478€ (import destinat a finançar inversions); per cancel·lar les obligacions contretes amb els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011.

En data 4/12/2013, d'acord amb el que regula la base tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona, s'ha reunit un òrgan col·legiat integrat per dos representants del SAM i un de Secretaria, i s'ha emès informe favorable a la concessió de les subvencions proposades, concedint a l'Ajuntament de Roquetes un import de 2.594,02 euros pel projecte 201311002 i concepte Subv. Interessos préstecs 2013 – Bankia.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roquetes

Municipi: Roquetes

Concepte: Subv. Interessos préstecs 2013 – Bankia

Pressupost Elegible: 4.323,36 euros

Percentatge concedit: 60,00%

Import concedit: 2.594,02 euros

Projecte: 201311002

Partida: 2013-1010-942-46202-01


Subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya - Anualitat 2013 - actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Diumenge, 15 Desembre 2013

En data 23 de setembre de 2013, el senyor Francesc A. Gas Ferré, representant legal de l'Ajuntament de Roquetes amb CIF P4313500C, va presentar una sol·licitud de subvenció, d'acord amb l'Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d'atur i s'obre la convocatòria per a l'any 2013, amb l'objectiu de disposar d'un total de 2 persones desocupades perceptores de prestacions per desocupació, per a la realització del següent projecte:


Fase 2

Denominació del projecte

Nombre de persones

1r

Projecte de serveis de neteja pública (Roquetes 2013-2014)

2

En data 04 de desembre de 2013 té entrada al registre general de l'Ajuntament amb número 6614, escrit del Servei d'Ocupació de Catalunya de Barcelona de data 03 de desembre de 2013, mitjançant s'atorga a l'Ajuntament de Roquetes amb CIF P4313500C, un Ajut de 5.400,00 euros, corresponent a la segona fase d'atorgament amb càrrec de la partida pressupostària corresponent per a la retribució i formació de les persones adscrites al programa o programes de col·laboració social