seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A INVERSIÓ, GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 31 Agost 2016

Convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2016.

En l'apartat d'inversió, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 5.194,59 euros per a la millora dels equipaments esportius municipals. Les actuacions incloses dintre d'aquesta convocatòria són la construcció d'una pista esportiva a la Torre d'en Gil, la millora de la gespa natural de l'estadi municipal i l'adqusició de material esportiu.

En l'apartat de gestió i funcionament, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.188,91 euros per a la gestió i funcionament del Pavelló municipal. 

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Desembre 2015

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes, per a programes concrets i activitats de promoció turística 2015, per un import de 274,33 €.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per a la creació i implementació mitjançant les noves tecnologies de les rutes autoguiades del municipi de Roquetes. Plataforma web-mòbils promoció turística. Serveis de treball de camp, recerca i documentació, implantació al Portal Web 2.0 de Natural Local, posada en marxa de l'aplicació i publicitat i altres accions de difusió per promocionar el municipi de Roquetes.

 

logote

SUBVENCIÓ GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS (PAVELLÓ MUNICIPAL) – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per import de 3.000,00 € per l’actuació: Pavelló municipal de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per al Pavelló municipal de Roquetes pressupostat amb 30.274,61€ una subvenció de 2.943,90€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 4.205,57€).

Acceptem la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.943,90 euros.

 

SUBVENCIÓ INVERSIONS CULTURALS – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà, per import de 6.000,00€ per l’actuació:

Millora de l'equipament municipal inclòs en un indret singular i/o patrimonial com és l'Hort de Cruells junt amb el projecte de deixar constància històrica amb dues exposicions "lo Canalero" i exposició de fotografies antigues de Roquetes.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per a la Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes, pressupostat amb 11.193,92 €, amb un import de 5.975,40€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 8.536,29€).

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2015; en aquest cas, Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes,  per un import de 5.975,40 euros.

Resolució provisional de concessió de subvenció a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durany l'any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Juliol 2015

D’acord a la notificació de resolució de data 9 de juliol de 2015 del subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport, per la qual se'ns ha estimat provisionalment la sol·licitud de subvenció d'acord amb les bases de la convocatòria aprovada per Resolució PRE/604/2015, de 27 de març per actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015, essent l'import provisional a concedir 2.977,78€ per l'actuació "Subministrament de material esportiu" i restant en reserva amb número d'odre 151 l'actuació "Memòria tècnica equipament esportiu – Substitució de fusteria interior vestidors".

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 14 de juliol de 2015, va acordar, entre d'altres, per unanimitat dels membres que legalment la componen, sense perjudici del que disposa l'art. 206 del R.O.F.:

Acceptar la proposta de resolució provisional de concessió de subvenció a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015, essent la proposta d'atorgament de l'expedient núm. 84.017/00 per l'actuació Subministrament de material esportiu de 2.977,78€ vers un pressupost de 3.308,64€.