seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada a l'Agència de Residus de Catalunya pel projecte "Condicionament Camins Municipals de Roquetes"

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 24 Juliol 2015

En referència a la sol·licitud presentada en data 30 de gener de 2015, en relació a l’acord pres en Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2015, per acollir-nos a la convocatòria 2014 d’ajuts a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (Resolució TES/2677/2014), se’ns comunica via Eacat en data 15 de maig de 2015 que, per Resolució del Director de l'Agència de Residus de Catalunya de 30 d'abril de 2015, i d'acord amb el seu Annex II, ens ha estat atorgada parcialment la subvenció.

La subvenció sol·licitada a l’Agència de Residus de Catalunya pel projecte “Condicionament Camins Municipals de Roquetes” fou d’un import de 34.076,04€ vers un pressupost total de 76.065,91€ IVA inclòs.

La resolució se’ns atorga de forma parcial per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, en els termes i l’import corresponent a la partida de subministrament de l’àrid reciclat establert en l’Annex II, de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb els criteris de valoració previstos en la mateixa.

Es concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes pel projecte “Millora de camins” amb m3 atorgats 2.400,00, a l’igual que els sol·licitats i essent la subvenció atorgada de 18.576,00€ amb motiu l’avaluació projecte i redistribució territorial.

Tenint present que el termini màxim de justificació de l’actuació subvencionada serà de 25 mesos comptats des de la data de comunicació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 19 de maig de 2015, per unanimitat de tots els membres que legalment la componen, sense perjudici del que disposa l'article 206 del R.O.F. acorda:

Acceptar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Roquetes pel projecte “Millora de camins” amb un import atorgat de 18.576,00€