Plans parcials

Modificació puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 31 Mai 2021

Modificació Puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu, redactada pel Tècnic Oriol Forgas Jorquera.

 

Aprovat en sessió plenària ded 25 de maig de 2021.

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la data de publicació de l'anunci al BOP de Tarragona

Document tècnic MP

 

Modificació puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 31 Mai 2021

Modificació Puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu, redactada pel Tècnic Oriol Forgas Jorquera.

 

Aprovat en sessió plenària ded 25 de maig de 2021.

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la data de publicació de l'anunci al BOP de Tarragona

Document tècnic MP

 

Modifiació puntual. Delimitació d'un polígon d'actuació a l'àmbit de sòl urbà. Clau 5e (Zona Traval)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimecres, 29 Mai 2019

Modifiació puntual. Delimitació d'un polígon d'actuació a l'àmbit de sòl urbà. Clau 5e (Zona Traval)

Memòria-normativa

Anunci

MODIFICACIÓ PUNTUAL art. 246.1 del PGOU

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimecres, 29 Mai 2019

Modificació Puntual art. 246.1 de les normes urbanístiques, quan al tipus de replantació en àmbits de restauració d'activitats extractives.

Modificació-normativa

Anunci

MOD. PUNT. PGOU Modificació d'accés entre la carretera TV-3421, (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer 1 d'octubre

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Divendres, 01 Febrer 2019

Modificació Puntual del PGOU  consistent en la modificació d'accés entre la carretera TV-3421 (Roquetes-Mas de Barberans) i el carrer 1 d'octubre.

Exposició al públic  durant un mes que s'inicia a partir de la publicació al BOP i diari de l'Ebre.

S'inicia l'exposició al públic el 22 de febrer de 2019 i finalitza  el 22 de març de 2019.

Projecte

Anunci al BOP

MODIFICACIÓ PUNTUAL ÀMBIT CARRER LLEIDA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimarts, 10 abril 2018

Modificació Puntua del PGOU  en l'àmbit del carrer LLeida

S'exposa al públic durant el termini d'un mes a  partir de la publicació de l'anunci al BOP.

Finalitza el termini d'exposició al públic 24 de maig de 2018.

Projecte

Anunci

Modificació Puntual. Creació nova clau 4d.1. PADESA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dijous, 09 Novembre 2017

Modificació Puntual del PGOU. Creació de nova clau 4d.1 àmbit industrial PADESA

Aprovat provisionalment 31 d'octubre de 2017. 

Memòria 

Planol situació

Zonificació

Edificacio

Alçada

MOD. PUNT PGOU Creació nova clau 4d.1 àmbit PADESA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 10 Juliol 2017

Modificació puntual del PGOU referent a la creació d'una nova clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA   que permeti una alçada reguladora màxima de 20 m.

Anunci. Es publicarà al BOP i a un diari. Se sotmet a informació pública durant 30 dies  a partir de la data de publicació.

Modificació puntual

 

MP PGOU, creació d'una nova clau 4e.1 i regulació dela clau 4e.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 22 Agost 2016

Modificació puntual  del PGOU refeent a la creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.

Aprovació inicial   Ple de 26 de juliol de 2016

Anunci: publicat al BOP  núm. 168 de 2 de setembre de 2016 i al Diari de l'Ebre  de 26 d'agost de 2016.

Hi ha un termini de 30 dies per interposar al.legacions o reclamacions.

Modificació

Plànols

 

MP PGOU, ART. 246.1 Restauració activitats extractives

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 22 Agost 2016

Modificació puntual del PGOU, referent a la modificació de la'rt. 246.del PGOU, quant a restauració activitats extractives.

Aprovació inicial   Ple de 26 de juliol de 2016

Anunci: publicat al BOP  núm. 168 de 2 de setembre de 2016 i al Diari de l'Ebre  de 26 d'agost de 2016.

Hi ha un termini de 30 dies per interposar al.legacions o reclamacions.

Modificació Puntual

Normativa

 

Pla de Millora Urbana UAD 1.6

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Divendres, 01 abril 2016

S'exposa al  públic pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP el Pla de Millora Urbana de la UAD 1.6  iniciat per Ronald Sellick i redactat per l'arquitecte Jaume Bel Homedes.

Pla de Millora urbana

Plànols

Informe Ambiental

 

MOD. PUNT.EDIFICI MERCAT

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Divendres, 02 Octubre 2015

Modificació  de l'edifici del Mercat Municipal de l'afectació de vialitat i incorporació de mercat municipal a    l'ús d'abastament definit a l'article 64  de les Normes Urbanístiques del PGOU.

Text modificació 

 

MOD. PUNT. PGOU. DISTANCIA GRANGES

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 11 Mai 2015

Modificac ió puntual  en l'art. 243.2 del PGOU. Condicions d'edificació i ús d eles granges consistent en fer aclariment dels  emplaçaments possibles i la distància a nuclis de població de les ampliacions de les granges existents i de les nova creació.

 

Anunci

Text Modificació puntual

 

 

CONVENI URBANISTIC ADQUISICIO ZONA VERDA SECTOR P

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dilluns, 19 Gener 2015

Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i la Sra. Carmen LLatge Bertomeu, per a l'adquisició dels terrenys ubicats dins del Secto P Sòl urbanitzable industrial

Anunci

Conveni

Anunci aprovacio definitiva 

Avanç de Planejament del Pla Parcial Sector P

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimecres, 05 Novembre 2014

Avanç de planejament del Pla Parcial Sector urbanitzable delimitat industrial Sector P.

Aprovat inicialment en  sesssió plenària 30 d'octubre de 2014. S'obre el termini d'exposició al públic durant el termini d'un mes a partir de la seva publicació al BOP.

Llegeix més...

PLA PARCIAL SUBSECTOR P1 "Antiga Lear"

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimarts, 04 Novembre 2014

Pla  Parcial del Subsector urbanitzable delimitat industrial P1. Zona on estan ubicades les antigues naus de la LEAR.

Aprovat inicialment en sessió plenària de 30 d'octubre de 2014.  S'obre el termini d'exposició al públic.

Llegeix més...

MP PGOU, àmbit UA 1.3 (antiga IMSSA-TAMSA).

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dijous, 31 Juliol 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió ordinària realitzada el dia 29/07/2014, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, dins de l'àmbit UA 1.3. zona industrial 4a (antiga IMSSA-TAMSA), per incorporar un tram de viabilitat.

Aquest expedient s'exposa al públic, durant el termini de 30 dies, a partir de la publicació de l'Edicte al BOPT. Es podrà consultar a les oficinies municipals, de les 09.00 h a les 14.00 h.

- Modificació puntual.

- Anunci.

- Plànol 1

- Plànol 2

- Plànol 3

- Plànol 4

- Plànol 5

MP PGOU polígon industrial La Ravaleta (antic Hort d'en Gas).

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dijous, 31 Juliol 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió ordinària realitzada el dia 29/07/2014, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, dins de l'àmbit polígon industrial La Ravaleta, referent a l'increment d'ocupació de parcel·la.

Aquest expedient s'exposa al públic, durant el termini de 30 dies, a partir de la publicació de l'Edicte al BOPT. Es podrà consultar a les oficinies municipals, de les 09.00 h a les 14.00 h.

- Modificació puntual, memòria.

- Modificació puntual, planos.

- Anunci.

MP PGOU, àmbit clau E, Observatori de l'Ebre.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimecres, 30 Juliol 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió ordinària realitzada el dia 29/07/2014, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, segregació àmbil de la clau E, a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre.
Aquest expedient s'exposa al públic, durant el termini de 30 dies, a partir de la publicació de l'Edicte al BOPT. Es pot consultar aquest expedient a les oficinies municipals, de les 09.00 h a les 14.00 h.

- Modificació puntual, memòria.

- Modificació puntual, planos.

- Anunci.

 Text Refós aprovat pel ple de 31 d'octubre de 2017

Plànol

Plànol 3