seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Plans parcials

Modificació puntual vials Pilans

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Divendres, 13 Juliol 2012

Publicat al Butlletí Oficial de la Provincia el 13 de juliol del 2012.

Exposició 30 dies.

Normativa de la modificació puntual.

Modificació puntual alçada Planta baixa en zona antiga i tradicional

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Divendres, 13 Juliol 2012

Publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de 13 de juliol de 2012.

Exposició al public pel termini de 30 dies

Normativa modificació puntual

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL USOS DE LA CLAU E. EQUIPAMENTS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimarts, 30 Novembre 2010

el Ple en sessió realitzada  el 31 d'agost de 2010 va aprovar inicialment la Modificació Puntual dels usos permesos en el sector E i Ea d'equipaments i dotacions.

Publicat al BOP núm 272 de 26 de novembre de 2010.

S'inicia el periode d'exposició al públic fins el dia 28 de desembre de 2010

No s'han presentat al.legacions

 Normativa Text Refós

Planol Imssa-Tamsa

Plànol Sector A

Delimitacio de trama urbana

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dijous, 25 Novembre 2010

S'exposa al públic l'expedient de delimitació de la trama urbana consolidada de Roquetes.

MOD. PUNT. TANQUES PILANS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials
Publicat el Dimecres, 21 abril 2010

MODIFICACIO PUNTUAL PGOU - TANQUES PILANS

 

 

El document  a tràmit proposa la modificació de l’art. 136.2 del PGOU tal com segueix:

 

Text de les Normes del Pla general vigent

 

Article 136.2

a) Les tanques a carrer, espais lliures i sòl no urbanitzable podran tenir una alçada de 0,60 m. en materials opacs, i la resta fins a la màxima serà translúcida o vegetal.

 

Text modificat de les Normes del Pla general

 

Article 136.2

a) Les tanques a carrer, espais lliures i sòl no urbanitzable tindran una alçada màxima de 1,20 m. en materials opacs, i la resta fins a 2,00 m. serà translúcida o vegetal.

 

a.1) Aquesta nova determinació no quedarà afectada per l’establert a l’Art. 84. 3.d respecte al sistema viari.

a.2) Aquesta nova determinació no es d’aplicació a la zona aïllada clau 5c.

 

DISPOSICIONS TRANSITORIES

 

1. Les tanques ja executades abans de la aprovació inicial d’aquesta modificació es consideraran en situació de volum disconforme.

Qualsevol intervenció constructiva en la mateixa exigirà l’ajust previ a les noves determinacions.

 Exposició al públic al BOP  de 29 d'abril de 2010 núm. 98
                             Diari de tarragona de 28 d'abril 2010

Aprovacio provisional: Plenari de  29 de juny de 2010