seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

MOD. PUNT. TANQUES PILANS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dimecres, 21 abril 2010

MODIFICACIO PUNTUAL PGOU - TANQUES PILANS

 

 

El document  a tràmit proposa la modificació de l’art. 136.2 del PGOU tal com segueix:

 

Text de les Normes del Pla general vigent

 

Article 136.2

a) Les tanques a carrer, espais lliures i sòl no urbanitzable podran tenir una alçada de 0,60 m. en materials opacs, i la resta fins a la màxima serà translúcida o vegetal.

 

Text modificat de les Normes del Pla general

 

Article 136.2

a) Les tanques a carrer, espais lliures i sòl no urbanitzable tindran una alçada màxima de 1,20 m. en materials opacs, i la resta fins a 2,00 m. serà translúcida o vegetal.

 

a.1) Aquesta nova determinació no quedarà afectada per l’establert a l’Art. 84. 3.d respecte al sistema viari.

a.2) Aquesta nova determinació no es d’aplicació a la zona aïllada clau 5c.

 

DISPOSICIONS TRANSITORIES

 

1. Les tanques ja executades abans de la aprovació inicial d’aquesta modificació es consideraran en situació de volum disconforme.

Qualsevol intervenció constructiva en la mateixa exigirà l’ajust previ a les noves determinacions.

 Exposició al públic al BOP  de 29 d'abril de 2010 núm. 98
                             Diari de tarragona de 28 d'abril 2010

Aprovacio provisional: Plenari de  29 de juny de 2010