seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

ajuts del Programa empresa Exporta

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 08 Novembre 2013

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

AGÈNCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓ EMO/2302/2013, de 28 d'octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa empresa Exporta, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6497 - 8.11.2013

Llegeix més...

Subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 06 Novembre 2013

Subvencions per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya

L'objecte d'aquest programa és promoure la consolidació i el creixement del treball autònom com a eina per millorar la competitivitat dels negocis de persones treballadores autònomes i lluitar contra la destrucció d'ocupació autònoma. S'estableixen dues tipologies de programes:

  • Línia A: accions de formació estratègica en gestió empresarial i servei d'assessorament personalitzat a persones treballadores autònomes per afavorir la consolidació dels seus negocis.
  • Línia B: accions d'assessorament i acompanyament a persones treballadores autònomes en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres.

A qui va dirigit? 

  • Línia A: a escoles de negocis, escoles universitàries o entitats dependents o vinculades a aquestes i col·legis professionals jurídicament constituïdes com a tals que acreditin experiència i coneixement en la realització d'accions formatives en gestió empresarial i accions d'assessorament personalitzat per a la consolidació de negocis de persones treballadores autònomes.
  • Línia B: a associacions professionals del treball autònom de Catalunya inscrites al registre d'associacions professionals del Treball Autònom a Catalunya que a aquests efectes disposa el Departament d'Empresa i Ocupació.

Termini: fins al 14 de novembre de 2013.

Préstec i+i

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2013

Préstec i+i

Aquesta línia promoguda pel Departament d'Empresa i Ocupació a través d'ACCIó i l'Institut Català de Finances (ICF) ofereix préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d'empreses que realitzen projectes d'innovació, internacionalització i industrialització. El termini màxim per sol·licitar-los és el 31 de desembre de 2014 i es poden tramitar al web www.finempresa.cat.

Subvencions per cooperatives i societats laborals de nova creació

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2013

Subvencions per cooperatives i societats laborals de nova creació

Aquest programa, regulat per l'ordre EMO/250/2013, de 15 d'octubre de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, subvenciona la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu a Catalunya. La convocatòria esta oberta a cooperatives i societats laborals. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 d'octubre.

Catorzena edició dels Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 04 Octubre 2013

 

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen els Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial i els Premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris.

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6473 - 4.10.2013

 Per a la convocatòria de 2013 el termini de presentació de sol·licituds dels Premis a la Iniciativa Comercial i dels Premis als Establiments Comercials Centenaris s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i finalitza el 5 de desembre de 2013.

 Objectiu

L’objectiu de la catorzena edició dels Premis a la Iniciativa Comercial és el de distingir les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu o raó social a Catalunya i els ens públics que, en el transcurs de l’any 2013, hagin destacat per les seves tasques de millora en la gestió del sector de la distribució minorista, particularment del comerç urbà de proximitat.

 Candidatures

Poden ser candidates a aquests Premis les persones físiques, les microempreses, les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu o raó social a Catalunya que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit del comerç i els serveis, les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics.

 Premis

3.1. Premi a la millor iniciativa comercial en “Innovació”

 3.2. Premi a la millor iniciativa “Col·lectiva Territorial”:

 3.3. Premi a la millor iniciativa “Col·lectiva Sectorial”:

 3.4. Premi a la millor “Gestió Col·lectiva”:

 3.5. Premi a la millor “Gestió Pública”:

 3.6. Premi a la millor “Actuació D’especial Notorietat”

3.7. Reconeixements a persones de prestigi del sector comercial:

 

7. Procediment http://www.ccam.cat), a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa ) i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (

 

 

 

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 23 abril 2013

Ja és oberta la convocatòria de finançament de la Línia ICO Empreses i Emprenedors 2013 autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori i/o necessitin liquiditat. Aquest préstec es pot sol·licitar a qualsevol entitat dels bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit que col·laboren amb ICO a aquesta línia. La data límit de sol·licituds és el 16 de desembre del 2013.

Més info: http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/index.html?prod=/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/producto_0060

Descobreix el nou FISUB, el teu cercador d'ajuts i serveis

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 19 Març 2013
FISUB, el cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACC1Ó, disposa d’una nova versió més senzilla i que permet filtrar els resultats en funció de si es tracta d’una empresa, emprenedor o entitat així com de la temàtica d’ajuts que es busquen. Al FISUB hi ha tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 07 Setembre 2012

Departament d’empresa i ocupació

ORDRE EMO/255/2012, de 27 d’agost, de convocatòria dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya per a l’any 2012

Més informació

línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses que realitzin projectes d'innovació i internacionalització

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 19 Juny 2012

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/158/2012, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses que realitzin projectes d'innovació i internacionalització.

Subprograma Innpacto

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 01 abril 2011
Subvenció: Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que es convocan para el año 2011 la ayudas correspondiente al subprograma Innpacto

Descripció: Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Objecte:
L'objecte de la present ordre és l'aprovació de la convocatòria i el desenvolupament del procediment de concessió per a l'any 2011 de les ajudes del subprograma INNPACTO la finalitat del qual és el suport a projectes en cooperació entre organismes d'investigació públics o privats i empreses, per a la realització de projectes de R+D+i orientats cap a productes, processos i serveis, amb una clara orientació al mercat i basats en la demanda.

Amb aquests projectes es pretén fpomoure la creació d'empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.


La concessió de les ajudes financeres previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.


Beneficiaris:
agrupacions d'entitats públiques i privades que realitzin el projecte.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 d'abril de 2011 i finalitzarà el dia 4 de maig de 2011.

Òrgan gestor:
Ministeri de Ciència i Innovació.

Publicació Oficial:
BOE, núm. 77, de 31 de març de 2011.

Ordre: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5824.pdf

Nuevas medidas del Gobierno para la contratación de jóvenes en empresa

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 16 Febrer 2011

Adjunto Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas (BOE de 12 de febrero de 2011).