seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ajuts finançament de l'economia social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimecres, 01 abril 2015

Em plau  informar-vos que avui s'ha publicat l’Ordre reguladora de la línia d’ajuts ICF en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. 

L’Ordre introdueix unes condicions més baixes que les de l'any anterior pel que fa al tipus d’interès dels préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial, als préstecs per capitalització d’entitats, als préstecs per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.

Les entitats beneficiàries que es poden acollir a aquesta línia d'ajuts son les següents:

Les  societats cooperatives, societats laborals, federacions de cooperatives, societats agràries de transformació, empreses d’inserció, centres especials de treball, així com també entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, les fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica i inscrits al Departament de Benestar Social i Família.

Totes les operacions financeres,  comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.

Us adjuntem un resum sobre les modalitats dels ajuts i condicions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre d’enguany.

Esperem que amb aquesta mesura es faciliti el finançament de les empreses i entitats en l’àmbit de l’economia social a Catalunya.

 

 

 

línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social pel 2015

 

a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.

 • Import: fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 30.000,00 euros i un màxim d’1.000.000,00 d’euros.
 • En casos expressament autoritzats pel Departament d’Empresa i Ocupació es podrà ampliar el percentatge a finançar, i ajustar l’import mínim o màxim, així com considerar el refinançament d’inversions ja finançades prèviament.
 • Termini: el termini màxim del préstec serà de 15 anys segons la naturalesa de l’operació, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini.
 • En cas de refinançament caldrà descomptar-hi el temps transcorregut des de la signatura del primer finançament.
 • Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures o de documents que justifiquen la inversió.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès dels préstecs: serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 4,5%. Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en un 33% de l’import dels préstecs. No obstant això, el Departament d’Empresa i Ocupació, segons la naturalesa del risc, podrà afectar una operació amb una major proporció del fons fins a un màxim del 80% de l’import pendent dels préstecs.

 

b)         Préstecs per capitalització d’entitats. 

 • Import: mínim de
 • Termini: màxim 8 anys.
 • Desemborsament: en el moment de la formalització i sempre que s’hagi fet la subscripció de capital corresponent.
 • Comissió obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès dels préstecs: serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 4,5%. Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions tindran la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació. En previsió de possibles impagaments, independentment de la seva data de formalització, s’afectarà el saldo disponible del fons en el 33% de l’import del préstec. No obstant això, el Departament d’Empresa i Ocupació, segons la naturalesa del risc, podrà afectar una operació amb una major proporció del fons fins a un màxim del 80% de l’import pendent dels préstecs.

c) Préstecs per a circulant.

 

 • Import: mínim

 

 • Termini: el termini màxim del préstec serà de fins a 5 anys segons la naturalesa de l’operació, i es podrà disposar d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini.
 • Desemborsament: es farà efectiu en una sola vegada o en desemborsaments parcials durant un termini de fins a 12 mesos.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 4,5%.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’ICF. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les operacions tindran la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació. En previsió de possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en un 80% de l’import del préstec.

d) Préstecs per a bestretes de contractes del sector públic. 

 • Import: serà l’import del contracte, quan aquest hagi estat emès pel sector públic, menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. L’import del préstec serà d’un mínim de 30.000,00 euros i d’un màxim de 300.000,00 euros, i no podrà tenir una afectació pressupostària superior a un any.
 • Termini: la durada del préstec es determinarà en funció de la naturalesa de l’operació amb un màxim d’un any i pagament del principal al venciment de l’operació.
 • Desemborsament: una vegada formalitzat el préstec i constituïda la penyora del contracte.
 • Comissió d’obertura: el 0,50% del nominal del préstec.
 • Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà fix, segons acordi l’ICF amb el prestatari i es calcularà prenent com a referència l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins el 4,5%.Interès de demora: tipus d’interès vigent més el 6%.
 • Amortització: al venciment, mitjançant cessió de crèdit del dret de cobrament a favor de l’ICF, que s’aplicarà necessàriament a amortitzar anticipadament l’operació.
 • Garantia: penyora del dret de cobrament. Per a aquells contractes que no siguin de departaments de la Generalitat de Catalunya, en previsió dels possibles impagaments, s’afectarà el fons en un 33% de l’import del préstec.