Pressupost 2010

Aquest mes de juny hem aprovat el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2010. Un pressupost que ascendeix, tant en els capítols de despeses com en els d’ingressos, a 8.465.571,62 €, i que representa una disminució del 15% respecte el pressupost inicialment aprovat l’any 2009.

Però és també un pressupost elaborat en un context difícil, i que està condicionat pel desenvolupament d’una crisi econòmica i financera de caràcter mundial que afecta de forma directa el nostre país en general, i a la nostra ciutadania en particular amb la disminució del poder adquisitiu o la destrucció de llocs de treball.

Crisi, que ha provocat la disminució dels ingressos, la qual cosa ha forçat la reducció del nou pressupost, però per altra banda hem mantingut la voluntat de continuar amb una política social adequada a les necessitats de la nostra població, al manteniment de plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i la creació, mitjançant plans d’ocupació o inversions en obra pública, de nous llocs de treball a Roquetes per tal de fomentar ocupació i contrarestar el context de crisi econòmica actual.

Un altre aspecte al que cal referir-me és al retard en la presentació, per a la seva aprovació. El motiu principal s’ha degut a què la confirmació de la subvenció que, des del Consell Català de l’Esport, ens atorgaran a Roquetes amb motiu de la construcció del nou Pavelló Poliesportiu –que inaugurarem aquest proper mes- no ha estat confirmada fins el mes de maig. Un retard plenament justificat tenint en compte la importància econòmica de la subvenció que és de 840.000€.

Un pressupost que recull la major part de les necessitats, demandes i reivindicacions de la nostra ciutadania, que corregeix els dèficits d’infraestructures i equipaments del nostre municipi, i a la vegada, mostra la clara voluntat de l’equip de govern de consolidar les millores, i ampliar-les si es possible, de les polítiques socials i de suport al manteniment de l’ampli i divers teixit associatiu de Roquetes. Tot això serà possible dur-ho a terme gràcies als vots favorables dels grups que formem l’actual govern municipal.

Com alcalde estic convençut que aquest pressupost s’emmarca en la línia de creixement i millora de la qualitat de vida de la nostra població, malgrat la crisi econòmica actual, i dins de les possibilitats financeres del nostre Ajuntament.

El vostre alcalde

Altres notícies que poden ser del teu interès…