SEGELL INFOPARTICIPA – Avaluació de la comunicació transparent i de qualitat   

Per a l’obtenció del Segell de Infoparticipa, és necessari obtenir una puntuació del 85% segons el nombre d’habitans de la població. Continuarem treballant per millorar aquesta posició amb la voluntat de ser un exemple de transparència i de bon govern.

%

Puntuació 2020

%

Puntuació 2021

%

Puntuació 2022

Qui són els representants polítics?  
i01 Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?  🟢
i02 Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?  🟢
i03 Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?  🟢
i04 Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?  🟢
i05 Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  🟢
i06 Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  🟢
i07 Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (govern i oposició)  🟢
i08 Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?  🔴
i09 Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?  🔴
i10 Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon …? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).  🟢
i11 Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon …? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)  🟢
Com gestionen els recursos col·lectius?  
i12 Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o  comissions informatives?   🟢
i13 Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?  🟢
i14 Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves responsabilitats?  🟢
i15 Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? 🔴
i16 Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb les ordres del dia previs a la celebració? 🟢
i17 Es publiquen les actes del Ple Municipal? 🟢
i18 Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern) 🟢
i19 Es dona informació sobre el Retiment de Comptes?
🔴
i20 Es publica la normativa municipal?  🟢
Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?  
i21 Es publica la normativa urbanística? 🟢
i22 Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? 🔴
i23 Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? 🟢
i24 Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?  🟢
i25 Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? 🟢
i26 Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?   🟢
i27 Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? 🟢
i28 Es publica la relació de llocs de treball  de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari segons les categories? 🔴
i29 Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o asessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? 🟢
i30 Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament de concursos públics i els resultats?  🟢
i31 Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? 🟢
i32 Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?  🟢
i33 Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? 🟢
i34 Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?   🔴
i35 Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? 🟢
i36 Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat insitucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? 🟢
Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?  
i37 Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia i les membres del govern relacionades amb la gestió? 🟢
i38 Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? 🔴
i39 Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple? 🔴
i40 Es proporciona informació sobre la història del municipi? 🟢
i41 Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la pobació empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques i culturals? 🟢
i42 S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? 🟢
i43 Es publica el conacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? 🟢
Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?  
i44 Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? 🔴
i45 S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o registre dels grups d’interès, si és el cas? 🟢
i46 S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? 🟢
i47 S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? 🟢
i48 S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? 🔴
i49 Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? 🟢
i50 Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments  presentades? 🟢
i51 Es facilita el dret d’accés a al informació pública? 🟢
i52  S’informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses  de les sol·licituds de dret d’accés? 🔴