Ajuts a la gestió forestal sostenible 2021 (Annex 2)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, annex 2, d’ajuts a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, ha concedit a l’Ajuntament de Roquetes, en data 2 de març de 2022, un ajut per import de 7.750,79 euros, per a la revisió del projecte d’ordenació forestal de la forest d’utilitat pública CUP 21 “Cova Avellanes i Marturi” i el comunal ombria de Campassos.

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L’import corresponent al FEADER, del total de l’ajut concedit, és de 3.332,84 euros.

L’aportació financera del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en un percentatge del 57%, és de 4.417,95 euros.

L’aportació financera del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a aquests ajuts té naturalesa d’ajut d’estat, amb número SA.43021 i SA.43509.

La redacció de la “revisió del projecte d’ordenació forestal de la forest d’utilitat pública CUP 21 “Cova Avellanes i Marturi” i el comunal ombria de Campassos” té un pressupost total de 7.842,55 euros.

Altres notícies que poden ser del teu interès…