seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projectes d'obres Ajuntament

Projecte d'urbanització d'un tram del cami del Mig

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 23 Setembre 2020

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CAMI DEL MIG

Espai delimitat pel carrer Joan Prim i el polígon Industrial Imsa Tamsa

L’objecte del projecte és descriure a nivell de projecte d’obres bàsiques i complementàries la urbanització d’un tram del camí del mig entre el carrer Joan Prim i la la zona industrial “Imsa-Tamsa”. Actualment amb una secció aproximada de 4 metres a la prevista pel planejament d’aproximadament 10 metres.

Projecte

Enderroc d'edificacio entre mitgeres i urbanització parcial del carrer Matarranya

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 23 Setembre 2020

Projecte d'enderroc d'edificació entre mitgeres i urbanització parcial del carrer Matarranya.

Consisteix en l'enderoc de l'habitatge del carrer Murall, 9 i conectar el carrer Matarranya i Lope de Vega.

 Exposa al public per 1 mes a partir de la publicació al BOP  28-29 setembre de 2020 aprox.

Projecte

Aprovat el projecte d'obres referent als treballs de restitució dels camins malmesos pels aiguats d'octubre de 2018

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 05 Agost 2020

La Junta de Govern Local, en data 21 de juliol de 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu "restitució camins malmesos pels aiguats de l'octubre de 2018", redactat per l'arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d'execució de 154.924,25 euros, i amb el desglossament següent: 128.036,57 euros de pressupost net, i 26.887,68 euros en concepte d'IVA, al tipus 21%.

Projecte d'obres

Anunci exposició al públic

Millora acustica i térmica del Casal de la Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 08 Juliol 2020

S'exposa el projecte  al públic per termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP, per poder presentar al.legacions o reclamacions.

Finalitza el dia 19 d'agost de 2020

Projecte.

Anunci

 

Urbanització de la zona d'aparcaments (costat piscina climatitzada)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 10 Juny 2020

Projecte:  "Urbanització de la zona d'aparcaments (Espai delimitat per la Urbanització Torre d'en Gil i Passeig Manel Cid, costat de la piscina municipal climatitzada)

Redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de 39.813,90€ (Pressupost 32.904,05€ més 6.909,85€ d' IVA).

S'exposa al public pel termini d'un mes a partir de la data de publicació al BOP.

Projecte

 

Projecte de pavimentació amb formigó de trams de camins municipals

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 03 Juny 2020

Obras subvencionada pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 de la Diputació Provincial de Tarragona.

S'exposa al public pel termini d'un mes i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Pressupost 143.808,15€

Subvenció PAM  112.876€

PROJECTE

Adequació immoble per centre tutelat per a menors no acompanyats

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 22 Novembre 2019

S'exposa al públic per termini de 20 dies a partir  de la publicaicó de l'anunci al BOP

Memòria

Remodelació de l'espai de les antigues Piscines a la zona Poliesportiva

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 13 Novembre 2019

Projecte aprovat per Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2019.

Projecte

Anunci

Durant el termini d'exposició al púbic no s'han presentat al.legacions i ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

Pavimentació del camí del Mig i del camí de les Rosites construcció del vial peatonal i rampes d'accés.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2019

S'exposa al públic pel terini d'un mes a partir de l'anunci al BOP.

Memòria

Anunci aprovació inicial

S'ha exposat al públic i no s'han presentat al.legacions i per tant ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

 

Construcció pergola a l'edifici de l'antic novicitat dels Jesuites a la Torre d'en Gil

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2019

S'esposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publiació de l'anunci al BOP.

 

Memòria

Pavimentació de les voreres del carrers Pare Romanyà, Isabel II i Hierro Labernia

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Pavimentació de les voreres del carrers Pare Romanyà, Isabel II i Hierro Labernia

Exposició al public durant un mes a partir de la data de publciació de l'Anunci al BOP

Projecte

Anunci

Pavimentació del tram inicial del Camí Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Pavimentació del tram inicial del Camí Pandorga

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la data de la publicació de l'anunci al BOP

Projecte

Anunci

Construccio pergola-toldo a l'Escola de Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Construcció pergola-toldo a l'Escola de Raval de Cristo

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la data de publicació de  l'anunci al BOP

Projecte

Anunci aprovació inicial

S'ha exposat al públic i no s'ha presentat cap al.legació ni reclamació i ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

 

Reurbanització de la zona verda Torre d'en Gil. Fase 1 Millora àrea de parquing caravanes

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Reurbanització de la zona verda Torre d'en Gil.

Fase 1 Millora àrea de parquing caravanes.

Exposicó al públic 1 mes a partir de la data de publicació al BOP

Projecte 

Anunci

Centro Islamico Abu Deker "el tortosi

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 20 Setembre 2019

Centre Islamico Abu Deker el tortosi, ha sol.licitat llicència d'us provisional per ubicar al carrer Pau Casals, 2  un  centre cultural i d'oci.

S'exposa al públic pel termini de 20 dies que finalitza  el 18 d'octubre de 2019.

Es pot examinar l'expedient a les oficines municipals de 9 a 14,00 hores

Memoria

Anunci

Instal.lació estació de recàrrega vehicles elèctrics al carrer Rebull

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 31 Mai 2019

Instal.lació estació de recàrrega vehicles elèctrics al carrer Rebull

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la seva publicació al BOP.

 

Memòria

 

Ampliació del camí del Mig front la parcel.la 12 del polígon 52

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 31 Mai 2019

Ampliació del camí del Mig front la parcel.la 12 del polígon 52

Exposició al públic un mes a partir de la publicació al BOP,

Projecte

Anunci

Projecte de reforma de maset existent.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 16 Mai 2019

El Sr. Jorge Aguilar Fava ha sol.licitat llicència per reforma interior amb afectació estructural d'un maset existent al polígon 44 parcel.la 80 de la partida Pas de Berenguer.

S'exposa al públic pel termini d'un mes per a que es pugui examinar i presentar al.legacions si s'escau.

Projecte

Estudi d'impacte  paisagistic

Aprovació inicial del projecte de reforma de l'espai de recepció situat a la planta baixa de la casa consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 28 Gener 2019

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada l'11 de gener de 2019, va aprovar inicialment el projecte de reforma de l'espai de recepció situat a la planta baixa de la casa consistorial, redactat per l'arquitecte municipal Eduardo M. Guerra Magro, per un import total de 24.617,94 euros.

Anunci

Projecte d'obra

Adequació nau per a sala de celebracions. Polígon 46 Parc. 6

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Gener 2019

Peticionari: Isabel Durand Arce

Situació: Polígon 46 Parc. 6 Ptda colomar

Adequació nau per  a sala de cebracions.

 

Projecte

Estudi impacte ambiental

Anunci