seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projectes d'obres

REFORMA DE LA PLAÇA PARE CIRERA I ACCESSIBILITAT ZONA CASAL

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte per a Reforma de la Plaça Pare Cirera i accessibilitat de la zona del Casal

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic del projecte  fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar oficines municipals. No s'ha presentat cap al.legació ni reclamació.

Obra  adjudicada a Also Casals Instal.lacions SL

Lot 1: Remodelació de la plaça Pare Cirera.  Preu Base     54.593,89€ més IVA

 Pressupost d'adjudicació:  46.404,81€ més IVA

Termini : 39 dies hàbils

Ampliació garantia: 5 anys.

Lot 2: Accessibilitat de la zona del casal. Preu Base 15.190,41€ + IVA

Pressupost d'adjudicació 12.911,86€ més IVA

Termini: 17 dies hàbils

Ampliació garantia:  5 anys

En fase d'execució

Anunci

Projecte

Adjudicació

Noticia inici d'obres

Foto 1 Placa

Foto 2 Accessibilitat Casal

 

 

 

 

Construcció Rocodrom

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Construcció Rocodrom

Obra subvencionada pel PAM 2017

Exposició al públic fins el dia 2 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Projecte de pavimentació cami Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 19 Gener 2018

Projecte de pavimentació del camí de Pandorga

Obra subvencionada pel PAM 2017 de la Diputació de Tarragona

Exposició al públic fins el dia 13 de març de 2018. Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Anunci rectificat

Projecte

ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 14 Març 2017

El municipi de Roquetes, amb una extensa massa forestal, disposa d'una forest d'utilitat pública ordenada, CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi". L'instrument d'ordenació forestal (POF) planifica diverses actuacions entre les quals hi ha treballs silvícoles de millora, aprofitaments, i associades a aquests, l'arranjament periòdic de les pistes forestals. Es proposen tirar endavant diverses actuacions proposades en el projecte d'ordenació forestal (POF):

- Aclarida de millora de la massa forestal i estassada de matoll al paratge de Cova Avellanes (annex 4).

- Obertura d'una línia de defensa contra incendis forestals a les pistes del paratge de Cova Avellanes i formigonat de tres trams de pista en el paratge de la Vall (annex 5).

Aprovació inicial: 7 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 51, de 14 de març de 2017

Anunci

Memòria Annex 4

Annex 4. Plànol de situació

Annex 4. Plànol de localització

Memòria Annex 5

Annex 5. Plànol de situació

Annex 5. Plànol de localització línia de defensa contra incendis forestals

Annex 5. Plànol de localització obra civil

PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS PARE ALBERCA, MASIA, CONSOLACIÓ, CTRA. DE L'OBSERVATORI I ENTRADA DEIXALLERIA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 22 Febrer 2017

L'objecte de l'obra és la millora del carrer pare Alberca, a fi de dotar-lo d'un accés i aparcaments accessibles, i tornar a pavimentar els carrers Consolació, Masia, Carretera de l'Observatori i accés a la deixalleria des de la carretera del Reguers.

Aprovació inicial: 14 de febrer de 2017

Informació pública: BOPT núm. 36, de 21 de febrer de 2017

Anunci

Projecte

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT PLANTA BAIXA I BAR CASAL HORT DE CRUELLS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 07 Febrer 2017

L'objecte de l'obra a executar a l'edifici del Casal Hort de Cruells és complir amb la normativa referent a accessibilitat i millorar l'activitat del bar-restaurant en planta baixa.

Aprovació incial: 24 de gener de 2017

Informació pública: BOPT núm. 26, de 7 de febrer de 2017

Anunci

Projecte

PAVIMENTACIO DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, RAVAL MERCE I RAVAL DE CRISTO

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 19 Gener 2015

OBRA SUBVENCIONADA PEL PEIM 2015  DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

Anunci

Projecte 

Anunci aprovacio definitiva

Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i del Mig.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 12 Novembre 2014

Projecte d'obra de repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, la Cinta, Ansedó i del Mig.

Projecte aprovat definitivament.

OBRA SUBVENCIONADA PEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES  2014 DE LA DIPUTACIO  DE TARRAGONA

ADJUDICATARI : FIRTEC SA   per un import  de 106.795,66€ més 22.427,09€ IVA

Projecte 

Aprovacio definitiva 

Anunci

 

Obres complementàries de la urbanització del Poligon Imssa-Tamsa

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 01 Febrer 2013

Inicia del procediment de licitació de les obres complementàries de la urbanització el polígon industrial Immssa-Tamsa.

S'aprova el plec de clausules. Es podrà examinar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament en hores d'oficina des de les 9,00 a les 14,00 hores.

Anunci

 

PROJECTE D'OBRES MODIFICACIO ACCES A LA NAU DE L'ANTIGA LEAR

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 08 Octubre 2012

Es redacta el present projecte per tal de modificar l'accés de l'antiga nau de la LEAR, situada al sector P, i que consisteix en canviar l'accés a la parcel.la i situar la tanca a la distància obligatòria d'acord amb el PGOU vigent.

Anunci

Memoria

Planol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Anunci aprovacio definitiva

Plec de clausules

 

Projecte d'urbanització de la UA 14.2 (zona Spar)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 24 Agost 2012

Projecte d'urbanització se sotmet a exposició pública pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP.

Anunci

 

Aprovacio projecte modificat Reforma de la Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

S'exposa al públic el projecte de Reforma de les plantes 2 i 3 de l'antiga Casa Consisotrial i rehabilitació de façanes.

Tramitació procediment urgent

Exposicial públic 15 dies des  de la seva publicació al BOP  núm 253  de 3 de novembre de 2011.

file icon doc anunci_modificat_projecte.doc

 

Modificació del contracte d'abastament d'aigua potable de la població 2ª Fase

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

Anunci de la modificació del contracte de Millora d'abastament d'aigua potable i adjudicada a SOREA SA.

file icon pdf anunci_mod_contracte.pdf

Nova pavimentacio cami Parellades

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 16 Agost 2010

MEMORIA DE NOVA PAVIMENTACIO DEL CAMI DE PARELLADES

S'exposa al públic pel termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP núm 184 de 10 d'agost de 2010.

Reforma de la 2 i 3 planta antiga Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 02 Juliol 2010

PROJECTE" Reforma de les plantes 2n i 3r per crear un centre d'interpretacio museistica i rehabilitació de façanes."

Aprovació inicial: Junta Govern Local 1 de juny 2010.

Exposició al públic 30 dies a partir de la publicació del BOP.

Es pot consultar el projecte a les oficines d'aquest Ajuntament.