[SESSIÓ PLENÀRIA FEBRER 2023 – Format Audiovisual] El dimarts 28 de febrer de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 2/2023…

El dimarts 28 de febrer de 2023 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 2/2023, corresponent al mes de febrer.

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 1/2023, de data 31 de gener de 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

 1. Aprovar, si procedeix, la declaració de les obres sol·licitades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Parc Natural dels Ports, relatives a instal·lacions pel maneig de fauna, com a obres d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

 1. Aprovar, si procedeix, la Moció per a la visibilització de les dones amb endometriosi, que presenta el Grup Municipal d’ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ.

 1. Aprovar, si procedeix, la Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovar, si procedeix, l’adhesió al Manifest en suport al nou hospital de les Terres de l’Ebre, que presenta el Grup Municipal d’ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

 

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

 1. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del quart trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

 1. Donar compte del Període Mig de Pagament, d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2022.

 

 1. Donar compte de l’Informe del compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2022.

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.

 1. Acta Junta de Govern Local núm. 2/2023, de data 17 de gener de 2023.
 2. Acta Junta de Govern Local núm.3/2023, de data 24 de gener de 2023.
 3. Acta Junta de Govern Local núm.4/2023, de data 31 de gener de 2023.
 4. Acta Junta de Govern Local núm.5/2023, de data 7 de febrer de 2023.
 5. Acta Junta de Govern Local núm. 6/2023, de data 14 de febrer de 2023.

 

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

 1. Decrets d’Alcaldia del núm. 101 al núm. 289, de 2023.

 

Mocions de control

 

Precs i preguntes

Altres notícies que poden ser del teu interès…