Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Roquetes | Data: 12-04-2023 a les 14:30h a la Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes…

ORDRE DEL DIA
TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL
1. Aprovar inicialment, si procedeix, l’establiment del servei públic de piscina
coberta i gimnàs municipal de Roquetes i el seu Reglament regulador

EDUCACIÓ, CULTURA FESTES I COMUNICACIÓ
2. Sol·licitar, si procedeix, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, autorització per crear, mitjançant conveni, una llar d’infants, de
titularitat municipal
3. Aprovar inicialment, si procedeix, el Reglament regulador de l’organització,
funcionament i ús dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Roquetes

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4. Donar compte del Pla anual de control financer 2023

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació

Documents: PLE EXTRAORDINARI ABRIL 2023

Altres notícies que poden ser del teu interès…