Dies festius d’obertura autoritzada establiments comercials

Dies festius d’obertura autoritzada establiments comercials

Els dies festius d’obertura autoritzada es regulen per la Llei 18/2007, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, per les Ordres EMC publicades anualment per la Generalitat de Catalunya (8 dies), i per les resolucions de cada ajuntament (2 dies).

Any 2022

 • 2 i 9 de gener

 • 6 i 26 de juny

 • 15 d’agost

 • 27 de novembre (únicament per al cas del municipi de Roquetes, segons resolució definitiva Ordre EMC/117/2021 de la Generalitat de Catalunya)

 • 6 i 8 de desembre

 • 11 de desembre (únicament per al cas del municipi de Roquetes, segons resolució definitiva Ordre EMC/117/2021 de la Generalitat de Catalunya)

 • 18 de desembre

Normativa reguladora

Normativa reguladora

Llei de la Generalitat 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires, articles 36 i 37.

Segons l’article 36, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals:

 • entre les 6.00 h i les 21.00 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos.

 • entre les 7.00 h i les 22.00 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos.


Amb l’obligació de:

 • tancar diumenges i festius no autoritzats

 • els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

 
Dins d’aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d’obertura. Consulteu la
Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya.

Altres informacions

Preguntes freqüents

Normativa general del Comerç Minorista

Directives europees  

Legislació autonòmica sobre Comerç

 • Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç serveis i fires.

 • Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

 • Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’ equipaments comercials (ja derogada), que continua vigent en relació a tot articulat que no entri en conflicte o contradicció amb el Decret llei 1/2009.

 • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 • Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

 • Decret 356/2004, de 20 de juliol, pel que es regula la capacitat sancionadora en matèria d’ordenació del comerç.

Legislació estatal sobre Comerç  

 • Llei 21/2004, de 21 de desembre, d’Horaris Comercials.

 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

 • Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància i per a la adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries.

 • Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu exercici.

 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats de serveis.

 • Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Venda ambulant 

 • Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l’exercici de la venta ambulant o no sedentària.

Legislació ambiental i establiments públics (autonòmica)  

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 • Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Descarregar informació en PDF.