Publicació del text del projecte de les bases dels pressupostos participatius al portal web municipal per tal de donar audiència als ciutadans afectats i recopilar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats (art. 133.2 LPACAP)

Altres notícies que poden ser del teu interès…