BASES PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

Altres notícies que poden ser del teu interès…