Ple Ordinari del 27 d'octubre de 2015 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dijous, 29 Octubre 2015

El dimarts 27 d'octubre de 2015 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari d'aquest mes. Fes clic per veure el vídeo de Ple.

Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

Amb els següents punts a l'ordre del dia:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior

- Núm. 13/2015, de data 29 de setembre de 2015

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

2.1 Aprovar, si procedeix, moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CiU i PSC en relació al projecte ''Autovia Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Carretera N-340, tram la Jana – l'Hospitalet de l'Infant''. APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2 Aprovar, si procedeix, moció de suport al President Mas, a l'ex Vicepresidenta Ortega, i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N, presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, EIPR, PSC - EN CONTRA: PxC, PP.

2.3 Aprovar, si procedeix, moció per no judicialitzar la política a Catalunya presentada pel grup municipal dels socialistes de Catalunya. RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA.

2.4 Aprovar, si procedeix, moció en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jover presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, EIPR, PSC - EN CONTRA: PxC, PP.

2.5 Aprovar, si procedeix, moció de suport a la creació de la prestació ''Garantia+55'', proposta impulsada per la UGT de Catalunya, presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CiU, PSC-CP i EiPR-E. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, EIPR, PSC, PP - ABSTENCIÓ: PxC.

3. Cultura

3.1 Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i la Lira Roquetense per a l'anualitat 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Turisme i Festes

4.1 Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes de Roquetes per a l'anualitat 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports.

5.1 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc per a l'anualitat 2015. APROVAT PER UNANIMITAT. JOSEP BERTOMEU D'EIPR, NO PARTICIPA AL DEBAT NI A LA VOTACIÓ PER FORMAR PART DE LA JUNTA DEL CD ROQUETENC.

5.2 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club Voleibol Roquetes per a l'anualitat 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

5.3 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan Alcoba Fernández per a l'anualitat 2015. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, EIPR, PSC, PP - EN CONTRA: PxC.

6. Obres Públiques, Serveis i Béns

6.1 Aprovar, si procedeix, tarifes servei d'abastament d'aigua potable. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, PSC - EN CONTRA: EiPR, PxC - ABSTENCIÓ: PP.

7. Hisenda

7.1 Aprovar, si procedeix, proposta de l'expedient 14/2015 de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. APROVAT PER UNANIMITAT.

7.2 Aprovar, si procedeix, proposta sol·licitud fraccionament de la devolució de la participació en tributs de l'estat de l'any 2013 en 10 anys. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU, EIPR, PSC - ABSTENCIÓ: PP, PxC.

7.3 Aprovar, si procedeix, proposta aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l'IBI per a l'any 2016. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU - EN CONTRA: EiPR, PSC - ABSTENCIÓ: PxC, PP.

7.4 Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre de 2015.

7.5 Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2014, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

8. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

8.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:

- Núm. 33/2015, de data 22 de setembre de 2015
- Núm. 34/2015, de data 29 de setembre de 2015
- Núm. 35/2015, de data 6 d'octubre de 2015
- Núm. 36/2015, de data 13 d'octubre de 2015

8.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 7/2015 (del número 438/2015 al núm. 473/2015)

8.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 8/2015 (del número 21/2015 al núm. 23/2015).

9. Mocions de Control

10. Precs i preguntes

10.1 Precs:

- 10.1.1 Prec que presenta el grup municipal del PSC, referent a que l'Ajuntament és pronunciï sobre el tema següent:

''Als Pressupostos Generals de l'Estat del 2016, el Govern Central vol fomentar la construcció i adquisició de béns immobles enèrgicament eficients permetent als Ajuntaments rebaixar fins a un 20% l'IBI en els edificis eficients en termes energètics.

Com respondrà l'Ajuntament de Roquetes davant d'aquesta possibilitat?''

- 10.1.2 Prec que presenta el grup municipal del PSC, referent a que l'Ajuntament és pronunciï sobre el tema següent:

''Voldríem saber si es procedirà a la neteja de la finca en situació d'abandó situada al carrer Joan Prim de la Raval de Cristo, la situació de qual preocupa als veïns del carrer per possibles incendis. Tot això, tenint en compte que en temps passats la zona es netejava regularment i des d'un temps ençà s'ha abandonat totalment provocant el malestar dels veïns per possibles conseqüències no desitjades.

Adjuntem fotografies del lloc on es pot veure l'estat actual de deixadesa d'aquesta finca.''

10.2 Pregunta:

- 10.2.1 Pregunta que que presenta el grup municipal del PSC, referent a que l'Ajuntament és pronunciï sobre el tema següent:

'' De conformitat amb el Ministeri d'Hisenda, degut a un error amb la injecció de finançament corresponent a l'exercici 2013 d'acord amb unes previsions que finalment no es van complir per part de diversos municipis de la província de Tarragona (l'Estat va ingressar-los més del que finalment van recaptar amb impostos), aquests hauran d'ingressar la quantitat corresponent a la Hisenda Pública.

La quantia total a retornar pels ajuntaments de la província de Tarragona és de 8,6 milions d'euros.

Donat que només hi ha 16 municipis a la província de Tarragona que es lliuraran d'aquesta devolució ja que la liquidació a l'any 2013 els va resultar igual a zero i entre aquests no està el municipi de Roquetes, quina quantia ha de retornar el nostre Ajuntament a la Hisenda Pública?.