Ple Ordinari del 28 de juliol de 2015 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dijous, 30 Juliol 2015

ple 28 juliol 2015El dimarts 28 de juliol de 2015 es va celebrar al saló de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari d'aquest mes de juliol. Fes clic per veure el vídeo

Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

El Ple va tenir els següents punts a l'ordre del dia:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior

- Núm. 10/2015, de data 30 de juny de 2015. Aprovat per Unanimitat.

2. Hisenda

2.1. Aprovar, si procedeix, proposta de modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015. Aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor d'ERC, CiU, PxC i PP i els vots en contra del PSC i EiPR.

2.2. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 05/2015. Aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor d'ERC, CiU i PP i els vots d'abstenció del PSC, EiPR i PxC.

2.3. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 08/2015 de modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit. Aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor d'ERC, CiU, PP i PxC i els vots d'abstenció del EiPR i PSC.

2.4. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/212, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, la moció presentada pels grups municipals ERC-AM, CiU, PSC-CP, EiPR-E, i PxC, en suport a la proposta de cabals ecològics del tram final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Aprovat per Unanimitat.

3.2. Aprovar, si procedeix, la fixació de les dues Festes Locals de Roquetes per a l'any 2016. Aprovat per Unanimitat com a festes locals el dijous 14 d'abril i dilluns 4 de juliol.

4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient

4.1. Aprovar, si procedeix, la declaració del manteniment i consolidació de la "Casa Cova Avellanes" d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals. Aprovat per Unanimitat.

5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:

- Núm. 17/2015, de data 28 d'abril de 2015
- Núm. 18/2015, de data 5 de maig de 2015
- Núm. 19/2015, de data 12 de maig de 2015
- Núm. 20/2015, de data 19 de maig de 2015
- Núm. 21/2015, de data 26 de maig de 2015
- Núm. 22/2015, de data 2 de juny de 2015
- Núm. 23/2015, de data 9 de juny de 2015
- Núm. 24/2015, de data 10 de juny de 2015
- Núm. 25/2015, de data 30 de juny de 2015

5.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 5/2015 (del número 161/2015 al núm. 276/2015)

5.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 6/2015 (del número 8/2015 al núm. 17/2015).

6. Mocions de Control

7. Precs i preguntes