Ple Ordinari - 24 de Febrer de 2015.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015

ple24feb2015El passat dimarts 24, es va celebrar al saló de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari d'aquest mes de febrer de 2015. 

Fes clic per veure el vídeo.  

Valoracions del Ple: Portaveu del grup d'ERC, Sisco Ollé Garcia.

El Ple Ordinari amb els següents punts a l'ordre del dia:

1.­ Aprovar, si és procedent, esborranys de les actes anteriors

núm. 18/2014, de data 18 de desembre de 2014

núm. 19/2014, de data 30 de desembre de 2014

núm. 1/2015, de data 22 de gener de 2015

2. QUALITAT DE VIDA I TURISME

2.1. Aprovar, si és procedent, adhesió a la Declaració Institucional del 8 de març de 2015, Dia Internacional de la Dona. Aprovat per unanimitat.

3.­ HISENDA

3.1. Aprovar, si és procedent, expedient REC 01/2015.de reconeixement extrajudicial de crèdit de Roquetes Comunicació. Aprovat per majoria absoluta: Vots a favor d'ERC, CiU, PxC i PP vot d'abstenció del PSC.

3.2. Aprovar, si és procedent, expedient REC 02/2015.de reconeixement extrajudicial de crèdit. Aprovat per majoria absoluta: Vots a favor d'ERC, CiU, i PP vot d'abstenció del PSC i PxC.

3.3. Aprovar, si és procedent, expedient núm. 03/2015 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. Aprovat per unanimitat.

3.4. Aprovar, si és procedent, derogació taxa per a la utilització de la piscina coberta municipal. Aprovat per majoria absoluta: Vots a favor d'ERC, CiU, PSC i PP vot d'abstenció de PxC.

3.5. Aprovar, si és procedent, tarifes pel servei de la piscina coberta municipal. Aprovat per majoria absoluta: Vots a favor d'ERC, CiU, i PP vot d'abstenció del PSC i PxC.

3.6. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2014.

3.7. Donar compte del Perío de Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2014.

3.8. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2014.

3.9. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2014, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012,

de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

4.1 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:

Núm. 13/2014 (del número 518/2014 al número 524/2014)

Núm. 2/2015 (del número 18/2015 al número 36/2015)

4.2 Donar compte de la relació de la Resolució de Presidència següent:

Núm. 1/2015 (del número 1/2015 al número 4/2015)

5. Mocions de Control

6. Precs i preguntes