Ple Ordinari del 26 de maig de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 27 Mai 2016

El dijous 26 de mag de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Ordinari, on el regidor d'ERC, Sisco Ollé, va excusar la seva assistència. Fes clic per veure el vídeo del Ple. Valoracions del Ple: Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

1.1. Aprovar, si procedeix, moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis catalanes que presenten els grups municipals d'ERC , CIU, PSC-CP i EiPR-E.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR-E - Vots en contra: PP - Vots d'abstenció: PxC.

1.2. Aprovar, si procedeix, moció per la convivència, la pluralitat i la tolerància reafirmem la laïcitat dels ajuntaments que presenta el grup d'Entesa i Progrés per Roquetes.

NO S'APROVA LA MOCIÓ. Vots en contra: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots a favor: EiPR.

1.3. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats durant les Festes Majors 2016 i el programa d'espectacles taurins.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots en contra: EiPR.

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la retirada de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat que presenta el grup municipal PSC.

En aquesta moció els tres punts de què constava es van votar per separat:

1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter d'urgència l'actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi criteris més justos, d'acord amb les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social.

NO S'APROVA. Vots en contra: ERC, CiU, PxC - Vots a favor: PSC, PP, EiPR.

2. Demanar al Govern de l'Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC - Vots en contra: PP.

3. Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, EiPR-E - Vots d'abstenció: PxC.

3. Hisenda

3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 04/2016.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer trimestre de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2016.

3.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre 2016.

3.5. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al primer trimestre 2016.

3.6. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.

3.7. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2015, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

4. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local.

4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 3/2016 (del número 124/2016 al número 273/2016)

4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 2/2016 (del número 6/2016 al número 18/2016)

5. Mocions de Control

6. Precs i preguntes