Serveis Socials

Són el punt d’accés immediat al sistema cátala de serveis socials, són els més propers als ciutadans. Tenen com a finalitat atendre les necessitats socials més bàsiques de les persones i les famílies, així com prevenir situacions de risc o exclusió social.

Qui en forma part?

Som un equip multiprofesional format per una treballadora social, una educadora, una agent d’acollida per a immigrants, les treballadores familiars i properament les educadores del Centre Obert.

Les nostres funcions són:

 • Informar, orientar i asesorar sobre recursos i serveis.
 • Tramitació de prestació i serveis.

Suport personalitzat.

Gestió dels serveis d’atenció domiciliaría

 • Treball Social Comunitari.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc i exclusió social.

Amb qui treballem?

Família, infància i adolescència

Gestió i/o tramitació de prestacions econòmiques: ajut a famílies amb infants menors de 3-6 anys, beques de llibres, menjador, llar d’infants…

 • Informació, orientació i formació a famílies.
 • Dinamització d’activitats d’educació en el lleure.

Dona

 • Atenció i suport en situacions de violencia de gènere.
 • Dianització del teixit associatiu.
 • Suport a la inserció laboral.

Persones amb disminució

Tramitació de prestacions: pensions no contributives d’invalidesa, informació i gestió del programa d’ajudes especifiques per a persones en disminució, ajudes tècniques, serveis d’atenció personal i domiciliaría, ajuts per a l’obetnció del carnet de conduir i adaptació de vehicle….

 • Tramitació de serveis i recursos: reconeixement del grau de disminució, tarja d’aparcament .
 • Orientació a la formació i a l’obenció de llocas de treball protegits

Ciutadania i immigració

 • Acollida dels nous vinguts: servei de traducció, informació de tràmits, mediació
 • Punt de trobada: taller d’acolliment lingüístic i cultural.

Ajuda a domicili

És un instrument d’actuació dels Serveis Socials d’Atenció Primària que es materialitza en la realització d’accions organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut, especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament, manca d’autonomia personal, disminució o una problemàtica familiar especial, desplaçant els serveis necessaris al domicili, per tal d’evitar o retardar situacions d’internament i mantenir l’usuari/a en el seu medi amb garanties d’una atenció adequada. El professional que es responsabilitza de l’execució i gestió directa de serveis d’atenció domiciliària, d’acord amb un pla d’intervenció definit per l’equip d’atenció social primària, és el treballador/a familiar. Algunes de les tasques que realitza el treballador/a familiar són:

 • Control de l’alimentació.
 • Control de la medicació.
 • Higiene corporal.
 • Acompanyament fora de la llar.
 • Suport personal.
 • Ordre i neteja de la llar i de la roba.
 • Compra i preparació d’àpats.
 • Afavorir la relació i la comunicació amb l’exterior.
 • També es realitza una modalitat d’ajuda a domicili mitjançant Teleassistència.

Per informació i tràmit adreçar-se als serveis socials de ll’Ajuntament. Servei de teleassistència

El servei de Teleassistència és una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris/es una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sorgir. El servei de teleassistència permet a l’usuari/a, amb un sistema fàcil d’operar, estar connectat permanentment a una central d’alarma i entrar en contacte verbal amb un centre d’atenció atès per professionals capacitats per donar una resposta adequada a qualsevol tipus d’emergència, bé per sí mateixos o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de l’usuari o existents en la comunitat.

 • Aquest servei va destinat prioritàriament a persones de més de 85 anys que viuen soles i no necessiten ajuda personal d’una tercera persona.
 • A persones menors d’aquesta edat que viuen soles amb un alt grau de dependència i que no necessiten ajuda permanent de tercera persona.
 • A altres persones que per la seva situació social, familiar o mèdica ho requereixin.

Actualment també és tramita aquesta ajuda recurs per a les víctimes de la violencia de gènere. Per a informació i tràmits adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament. Ajuts Per a L’adquisició de llibres i l’assistència a llar d’infants, a colònies i campaments

Aquests ajuts els poden sol.licitar als alumnes que assisteixen als centres d’educació infantil, primària i secundària, públics i privats concertats, centres d’educació especial i llars d’infants. També s’adrecen als nois/es perquè participen a l’estiu en colònies o campaments, organitzades per entitats de lleure. Els ajuts es poden sol·licitar als Serveis Socials del municipi de la comarca o al Departament de Serveis socials de Consell Comarcal.

Ajuts per al transport urbà de la línia tortosa-roquetes-raval de cristo

Aquest ajut consisteix en un abonament fins a un màxim del 60% en l’adquisició dels bitllets de transport públic de la línia abans esmentada, per a les persones majors de 65 anys amb una invalides permanent o disminucions, econòmicament necessitaedes, i per a estudiants matriculats en centres públics o privats.

Punts de trobada

Taller d’iniciació a l’aprenentatge de la llengua, cultura i recursos, per tal d’assolir coneixements bàsics i integrar-se de manera positiva en el seu entorn més proper.

 • Es realitzen a Roquetes les dimarts i dimecres de 15’15 a 16’45
 • Es realitzen a la Raval de Crist en dilluns i divendres de 15’15 a 16’45.

 

SERVEIS SOCIALS

Carrer del Canal, 11 – Planta Baixa
43520 Roquetes (Tarragona)

DADES DE CONTACTE
Tel.977 502 321
s.socials@roquetes.cat