Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Març de 2023 | Data: 28-03-2023 a les 19:00h a la Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes…

  • Data d’inici de la sessió: 28-03-2023
  • Hora d’inici de la sessió: 19:00 h.
  • Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes
  • Tipus Ordinària

Ordre del dia

ALCALDIA
1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 2/2023, de
data 28 de febrer de 2023

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT
2. Aprovar, si procedeix, la Declaració institucional del 8 de març de 2023. Dia
internacional de les Dones
3. Aprovar, si procedeix, la Moció de rebuig a l’assetjament escolar i en suport
a la diversitat i a la inclusivitat, que presenta el grup municipal de MOVEM
Roquetes
4. Aprovar inicialment, si procedeix, el Pla Local de Joventut 2023-2026

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES
5. Aprovar, si procedeix, l’acta corresponent a les operacions de delimitació,
entre els termes municipals de Roquetes i Santa Bàrbara, i documents
complementaris
6. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Roquetes, per a la reordenació de zones verdes i
equipaments de la zona Urbanització Torre d’En Gil

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i del Decret d’Alcaldia número 2023-
336, referent al Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2024-2026
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia i de l’informe d’Intervenció referent al
compliment del principi d’estabilitat pressupostària de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2022, de la regla de la despesa i del límit del deute
9. Donar compte de l’informe d’intervenció, referent a l’exercici 2022, previst a
l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, d’informació de resolucions
adoptades d’objeccions i omissió de la preceptiva fiscalització

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
10. Acta Junta de Govern Local núm. 7/2023, de data 21 de febrer de 2023
11. Acta Junta de Govern Local núm. 8/2023, de data 28 de febrer de 2023
12. Acta Junta de Govern Local núm. 9/2023, de data 14 de març de 2023
13. Acta Junta de Govern Local núm. 10/2023, de data 16 de març de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
14. Decrets d’Alcaldia del núm. 290 al núm. 448, de 2023

Mocions de control

Precs i preguntes

 

Document: Decret-convocatoria-Ple-3-2023.pdf (roquetes.cat)

Altres notícies que poden ser del teu interès…