CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Veure document Llistat provisional de persones admeses i excloses; composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de realització de proves, de la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves
Veure document Decret llista definitiva, de la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves
Veure document Decret llista definitiva, de la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves
Veure document Resultats 1er. Exercici. Coneixement de la llengua catalana
Veure document Resultats 2on. Exercici. Coneixement de llengua espanyola
Veure document Resultats 3er. Exercici. Prova de coneixements de competència en tecnologies de la informació i la comunicació
Veure document Resultats 4t. Exercici. Prova teòrica
Veure document Document plantilla de correcció i resultats del 4t exercici. Prova teòrica
Veure document Resultats finals fase oposició
Veure document Resultats finals fase concurs
Veure document Resultats finals fase de concurs – oposició

 

🔴 Termini tancat

DETALL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS/VES
Data de publicació: 22/03/23
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta les bases de l’oferta: CONSULTA LES BASES
Instruccions per presentar la sol·licitud: Primer pas:
Preparar la documentació següent:

  • NIF / document acreditatiu de la nacionalitat.
  • Titulació exigida, d’acord amb les bases.
  • Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria nivell de suficiència (C1).
  • Currículum vitae
  • Certificació acreditativa de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC nivell mitjà)
  • Informe vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS, a data de presentació de la sol·licitud.
  • Informe dels períodes de desocupació emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat OTG a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Justificant acreditatiu del pagament dels drets d’examen / document acreditatiu de l’exempció de pagament

Segon pas:
Emplenar els formularis següents:

ACTUALITZAT! SOL·LICITUD BORSA DE TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

QUADRE RESUM DELS MÈRITS AL·LEGATS

Tercer pas:
Presentar tota la documentació anterior, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament de Roquetes – de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

↗️ Instància per a participar en una borsa de treball