Convocatòria de ‘Ple ordinari núm.7/2023, de data 23 de maig de 2023’ | Hora d’inici: 19:00h | Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes

Dia: 23 de maig de 2023

Hora d’inici: 19:00h

Lloc: Saló de Plens

📡 En directe: https://youtube.com/live/SwWLvahraXI

ORDRE DEL DIA

TURISME, ESPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL

1. Aprovar inicialment, si procedeix, la revisió del Projecte d’Ordenació Forestal de la forest “Cova Avellanes, Marturi i Campassos” CUP 21 de Tarragona i de la forest “Comunal Ombria de Campassos” del terme de Roquetes

EDUCACIÓ, CULTURA , FESTES I COMUNICACIÓ

2. Aprovar, si procedeix, la inclusió del municipi de Roquetes al Programa “Plans Educatius d’Entorn” del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

3. Aprovar, si procedeix, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes (anualitat 2023)

4. Aprovar, si procedeix, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Roquetes, corresponent a l’exercici 2023

5. Aprovar inicialment, si procedeix, el Reglament regulador dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Roquetes, de l’anualitat 2023

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

6. Aprovar inicialment, si procedeix, el Pla Especial per a la implantació de l’activitat turística de càmping, a les parcel.les 52 i 53 del polígon 36, promogut per la societat «Glamping els Ports, SL» Pla Especial urbanístic per a la
implantació de l’activitat turística de càmping, a les Parcel·les 52 i 53 del Polígon 36, del terme municipal de Roquetes

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

7. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (núm. 05/2023), del Pressupost del present exercici 8. Aprovar, si procedeix, la justificació de l’aportació municipal als grups polítics, anualitat 2022

9. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del PRIMER trimestre de 2023, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

10. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP), d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al PRIMER trimestre 2023

11. Donar compte de l’informe de compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al
PRIMER trimestre 2023

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les actes de Junta de Govern Local

12. Acta Junta de Govern Local núm. 14/2023 de data 18 d’abril de 2023

13. Acta Junta de Govern Local núm. 15/2023 de data 25 d’abril de 2023

14. Acta Junta de Govern Local núm. 16/2023 de data 2 de maig de 2023

15. Acta Junta de Govern Local núm. 17/2023 de data 9 de maig de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

16. Donar compte dels decrets d’Alcaldia del núm. 639 al núm. 838, de 2023

 

Precs i Preguntes

 

Veure document sencer: CONVOCATORIA-PLE-7-2023.pdf (roquetes.cat)

 

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…