Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de Febrer de 2023 | Data: 28-02-2023 a les 19:00h a la Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes…

  • Data d’inici de la sessió: 28-02-2023
  • Hora d’inici de la sessió: 19:00 h.
  • Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Roquetes
  • Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 1/2023, de data 31 de gener de 2023.

URBANISME, LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I CONTRACTES

2. Aprovar, si procedeix, la declaració de les obres sol·licitades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Parc Natural dels Ports, relatives a instal·lacions pel maneig de fauna, com a obres d’especial interès i utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

3. Aprovar, si procedeix, la Moció per a la visibilització de les dones amb endometriosi, que presenta el Grup Municipal d’ERC

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

4. Aprovar, si procedeix, la Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA

5. Aprovar, si procedeix, l’adhesió al Manifest en suport al nou hospital de les Terres de l’Ebre, que presenta el Grup Municipal d’ERC

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

6. Donar compte de la informació relativa a l’execució pressupostària del quart trimestre de 2022, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, de 01 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

7. Donar compte del Període Mig de Pagament, d’acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2022

8. Donar compte de l’Informe del compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local 9. Acta Junta de Govern Local núm. 2/2023, de data 17 de gener de 2023

10. Acta Junta de Govern Local núm.3/2023, de data 24 de gener de 2023

11. Acta Junta de Govern Local núm.4/2023, de data 31 de gener de 2023

12. Acta Junta de Govern Local núm.5/2023, de data 7 de febrer de 2023

13. Acta Junta de Govern Local núm. 6/2023, de data 14 de febrer de 2023 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

14. Decrets d’Alcaldia del núm. 101 al núm. 289, de 2023

Mocions de control

Precs i preguntes

Documents Convocatoria-Ple-2_2023.pdf

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…