Convocatòria de ‘Ple extraordinari núm. 6/2023, de data 2 de maig de 2023’ | Dia 2 de Maig a les 14:30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes

Sessió: Extraordinària
Dia: 2 de maig de 2023
Hora d’inici: 14:30 h.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. – Sorteig membres Meses Electorals, amb motiu de les Eleccions Municipals
del 28 de maig de 2023.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació

Vegeu document sencer: Convocatoria-Ple-extraordinari-6-2023.pdf (roquetes.cat)

Altres notícies que poden ser del teu interès…