Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball d’administratius/ves de l’Ajuntament de Roquetes.

Altres notícies que poden ser del teu interès…