BASES BORSA TREBALL ARQUITECTE/A

La Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’octubre de 2021, va aprovar les bases
específiques reguladores del procés de constitució d’una borsa de treball per a la
cobertura de futures necessitats, categoria arquitecte/a, escala d’administració especial,
subescala tècnica, subgrup de classificació A1, torn lliure, sistema selectiu concurs-oposició.

Les sol·licituds per prendre part en el procés s’han de presentar al Registre General de
l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies hàbils, a comptar des del següent
al de la publicació de la convocatòria al BOPT i s’han d’adreçar al President de la
Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú en relació amb la disposició derogatòria
d’aquesta llei.

Descarregar Anunci: Anunci canvocatòria borsa arquitecte

Descarregar Instància: Instància borsa arquitecte

Altres notícies que poden ser del teu interès…

68è Concurs Internacional de música

68è Concurs Internacional de música

El pròxim 9 de juny a la Plaça dels Països Catalans es durà a terme el 68è concurs internacional de la música acompanyat del concert final a càrrec...