Atorgament subvenció línia TIF ACOL 2023

En data 30 de desembre de 2022, es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO ACOL) (ref. BDNS 666184), modificada per la Resolució EMT/79/2023, de 12 de gener.

Aquesta Resolució es regula per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i per l’ Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.

En data 10 de febrer de 2023, l’Ajuntament de Roquetes presenta una sol·licitud de subvenció amb 8 persones migrades, en situació administrativa irregular, que estan en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per arrelament social, amb l’objectiu de millorar la seva situació de desocupació, mitjançant formació i experiència professional, en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2023.

La contractació de les persones seleccionades restarà condicionada a la resolució de l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia ACOL 2023, del programa Treball i Formació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

En data 21 de juny, es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la resolució d’atorgament i denegació ACOL Convocatòria anticipada 2023, atorgant a l’Ajuntament de Roquetes la subvenció per a la realització de les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO ACOL) (ref. BDNS 666184), modificada per la Resolució EMT/79 /2023, de 12 de gener.

S’atorga a l’Ajuntament de Roquetes 1 contracte dels 8 sol·licitats, per import de 24.807,63€ i l’atorgament de 134 hores d’acompanyament, per un import de 2.976,14€.

D’acord a l’annex 2 i 3 de la proposta definitiva de resolució, l’import total atorgat de la subvenció, amb expedient SOC081/22/000419, és de 27.783,77€. I la persona a contractar és la que consta amb major puntuació, amb codi d’acció 2023_ACOL_12_081_000419_01, passaport 168306042, el/la senyor/a LMGH, que serà contractada amb una durada de 12 mesos a jornada complerta, en una categoria professional GC 10, ubicada a l’àrea de serveis municipals com a netejadora, essent les tasques a realitzar els treballs d’arranjament d’elements urbans, neteja i manteniment de zones verdes i urbanes, i de suport en el manteniment d’edificis públics, gestionant la conservació i millora de certs espais de caràcter públic, urbà i natural localitzat en diferents indrets del municipi, a més de portar a terme funcions de caire social i de desenvolupament local.

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…