Selecció de 4 persones per a una oferta de treball i formació, línia ACOL 2023, destinat a les persones migrades


Selecció de 4 persones per a una oferta de treball i formació, línia ACOL 2023, destinat a les persones migrades

Termini presentació sol·licituds: Del 03/02/2023 al 08/02/2023 fins a les 12.00 h (ambdós inclosos)

L’Ajuntament de Roquetes vol participar en la convocatòria de la subvenció en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2023,  per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball, mitjançant un procediment de selecció d’una persona migrada en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals mitjançant arrelament social, amb l’objectiu de millorar la seva situació de desocupació mitjançant formació i experiència professional, en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2023.

El règim del contracte de treball serà el següent:

  • Contracte laboral temporal, per un període de 12 mesos, 2 contractes de peó de brigada i 2 de personal de neteja.

  • Formació dins l’horari laboral.

  • Jornada de treball, amb caràcter general, de jornada completa.

Els requisits específics de les persones destinatàries són:

    a) Ser major d’edat o major de 16 anys amb autorització del representant legal.

    b) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

    c)  Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d’empadronament històric que consta a l’article 9.2 d’aquesta Resolució. Excepcionalment, s’admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d’edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.

     d) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Que cal aportar:

  • Sol·licitud de participació mitjançant instància genèrica

  • Fotocòpia del passaport o cèdula d’inscripció en vigor, amb una vigència mínima de quatre mesos

  • Certificat d’empadronament històric, amb una vigència de 3 mesos des de la data d’emissió del document.

  • Informe  Social  de  l’Àrea  de  Serveis  Socials  del  municipi  on  la  persona destinatària està empadronada

  • Autorització de la persona treballadora proposada per a la consulta de les seves dades a l’aplicació PICA dels antecedents penals a Espanya. En el supòsit de no presentar aquesta autorització, s’ha de presentar el certificat d’antecedents penals d’Espanya. Aquest document ha de tenir una vigència de 3 mesos.

Canals de tramitació:

  • Presencialment: Registre de l’Ajuntament de Roquetes

* Per a la tramitació telemàtica, s’hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar el document d’autorització de la consulta d’antecedents penals (Descarregueu-lo d’aquí)


Més informació:

Ajuntament de Roquetes | Av. Diputació s/n | 43520 Roquetes (Tarragona) | Tel. 977 501 511 | ajuntament@roquetes.cat | www.roquetes.cat