AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019 (Annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 01 Juny 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, annex 5, infraestructures en la prevenció d'incendis foretals ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 12 de març de 2020, un ajut per import de 14.645,80 euros per a treballs de construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 6.297,69 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 8.348,11 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 14.645,80 euros i els treballs a realitzar consistiran en el formigonat d'un tram de 135 ml de pista forestal.

agricultura h3     FEADR amblema