Competències

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Divendres, 10 Octubre 2014

Competències Ple Municipal:

El Ple, presidit per l'alcalde, està format per tots els regidors i les regidores de l'Ajuntament.

Les atribucions del Ple, les podem classificar per les matèries següents:

a) Control i fiscalització
b) Organització
c) Urbanisme
d) Normativa
e) Econòmica - financera
f) Serveis
g) Relacions interadministratives
h) Conflicte de competències
i) Personal
j) Defensa Jurídica
k) Béns
l) Operacions de crèdit
m) Contractació i gestió de serveis
n) Altres residuals i majories especials

Les competències del Ple, venen taxades a l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Ple, pot delegar determinades competències i atribucions o bé en l'alcalde o bé en la Junta de Govern Local, actualment, el Ple de l'Ajuntament de Roquetes no té delegada cap competència.

Periodicitat de les sessions del Ple:

- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el darrer dimarts de cada mes, a les 20.00 hores del mes d’abril al setembre (ambdós inclosos) i a les 19.00 hores del mes d’octubre al març (ambdós inclosos), i, si fos festiu, el primer dia feiner.

- Prèvia consulta amb els Portaveus i per raons degudament motivades, l’alcalde podrà variar la data prevista per al Ple ordinari.

- La sessió del Ple serà extraordinària quan ho decideixi l’alcalde o ho sol.liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de l’Ajuntament.