seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Anunci Ampliació explotacio porcina Holporci SL

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme Publicat el Divendres, 22 Gener 2016

Holporci SL ha sol·licitat llicència d’obres per construcció de naus per l'ampliació de l'activitat ramadera d'una explotació porcina existent amb la construcció d'una nova nau al polígon 23 parcel·la 10 partida Parellades "Granja Forcallet" , sòl no urbanitzable. d’aquest terme municipal.

Se sotmet al tràmit d’informació pública per 20 dies, a partir del dia dia següent de la publicació d'aquest anunci a la WEB municipal i al BOP d’acord amb el que assenyala l’art. 51, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, durant el qual les persones interessades podran consultar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes. Durant aquest període s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Roquetes, 16 de desembre de 2015