Notícies sobre Urbanisme

Anunci de consulta pública

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Dijous, 27 Febrer 2020

De conformitat amb allò previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, per tal de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  • a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • c) Els objectius de la norma.
  • d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En compliment de l’anterior i d’acord amb allò disposat a la Resolució d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2020, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal, la regulació relativa a la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, durant un termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia de la present publicació.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

 

Memòria justificativa

 

Projecte de l'ordenança

 

Plànol de delimitació de prevenció d'incendis forestals a Roquetes

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Dimarts, 07 Mai 2019

Plànol de delimitació de prevenció incendis forestals.

 

La llei es d'aplicació a tots els terrenys que es trobin es terrenys forestals o  dins la la franja de 500 metres de distància d'aquests, així com els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals

 

Plànol  (per accedir a la documentació tècnica , podeu consultar la seu electrònica de roquetes.cat)

Anunci

Anunci activitat

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Notícies sobre Urbanisme
Publicat el Divendres, 29 Gener 2016

El Sr. Francesc Blanquet Gas en nom de Dertocarn SL ha presentat documentació per tal que li sigui concedida autorització provisional per a dur a terme l'activitat equina al polígon 55 parcel.la 42 Horta. Camí de les Rosites. d’aquest terme municipal, la qual té la condició de Sòl urbanitzable segons el PGOU vigent.

Es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de VINT DIES mitjançant anunci al BOP de Tarragona i web municipal, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest al departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Roquetes.