seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Notícies sobre Secretaria

Edicte

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Divendres, 24 Gener 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes en la sessió ordinària realitzada el dia 30 de desembre de 2013 va aprovar crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Roquetes i el el seu reglament d'ús i funcionament.

Atès el que estableix la LRBRL i l'article 58 i ss del Decret 179/1995, se sotmet aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'última de les publicacions al BOPT, al DOGC, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes d'examen i de formulació d'al·legacions i reclamacions. En el cas que no se'n presentin, s'entendrà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegre del reglament al BOPT i una breu referència al DOGC, no produint efectes jurídics en tant no hagin transcorregut 15 dies comptats des del dia següent al de la publicació en el DOGC.

Resultat procés plaça cementiri

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimecres, 11 Desembre 2013


L'Ajuntament de Roquetes fa públic el resultat del procés de selecció per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça d'oficial segona, responsable del Cementiri , realitzat el 10/12/2013.

Llistat puntuacions i resultat.