Ple Ordinari del 29 de setembre de 2015 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dijous, 01 Octubre 2015

ple 29set15El dimarts 29 de setembre de 2015 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari d'aquest mes. Fes clic aquí per veure el vídeo del Ple.
Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

Amb els següents punts a l'ordre del dia:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior

- Núm. 11/2015, de data 28 de juliol de 2015
- Núm. 12/2015, de data 31 d'agost de 2015

2. Qualitat de Vida

2.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenten ERC- AM, CiU, PSC, PP, EiPr-E i PxC de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània. APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

3.1. Aprovar, si procedeix, modificació de la representació de l'Ajuntament de Roquetes davant el Consorci per a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre (REBÉ). APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes per a demanar la constitució d'una taula de partits i agents socials que impulsi de manera immediata el desenvolupament i implantació del pla estratègic de les Terres de l'Ebre. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: PP, PSC, EiPR - ABSTENCIÓ: ERC, CiU, PxC.

4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient

4.1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, de la desafectació de l'edifici del Mercat Municipal de l'afectació de vialitat i incorporació de mercat municipal a l'ús d'abastament definit a l'article 64 de les Normes Urbanístiques del PGOU. APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda

5.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2014. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA - A FAVOR: ERC, CiU - ABSTENCIÓ: PxC, EiPR, PSC, PP.

5.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.3. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al segon trimestre de 2015.

5.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre de 2015.

5.5. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre de 2015.

6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:

- Núm. 26/2015, de data 14 de juliol de 2015
- Núm. 27/2015, de data 28 de juliol de 2015
- Núm. 28/2015, de data 11 d'agost de 2015
- Núm. 29/2015, de data 25 d'agost de 2015
- Núm. 30/2015, de data 1 de setembre de 2015
- Núm. 31/2015, de data 8 de setembre de 2015
- Núm. 32/2015, de data 15 de setembre de 2015

6.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 6/2015 (del número 277/2015 al núm. 437/2015)

6.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 7/2015 (del número 18/2015 al núm. 20/2015).

7. Mocions de Control

8. Precs i preguntes