Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes del 07 de maig de 2015.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dilluns, 11 Mai 2015

Ajuntament de RoquetesEl dijous 07 de maig de 2015 es va celebrar al saló de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Extraordinari.

Fes clic per veure el vídeo.

Valoracions del Ple: Portaveu del grup d'ERC, Sisco Ollé Garcia.

Punts a l'ordre del dia:
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys de les actes anteriors
- núm. 4/2015, de data 31 de març de 2015
- núm. 5/2015, de data 27 d'abril de 2015
2. GOVERNACIÓ
2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al Banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. S'aprova per Unanimitat.
2.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenten els grups municipals d'ERC, PSC i CIU, per al reconeixement i la restitució de la memòria dels deportats als camps d'extermini nazi en el 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. S'aprova per Unanimitat.
3. QUALITAT DE VIDA I TURISME
3.1. Aprovar, si procedeix, sol·licitar prorroga del pla de política de dones període 2012-2014. S'aprova per Unanimitat.
4. URBANISME I MEDI AMBIENT
4.1. Aprovar, si procedeix, deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus al consorci REBÉ i delegació de competències per a la gestió de residus del terme municipal de Roquetes en el Consell Comarcal del Baix Ebre. S'aprova per majoria absoluta, voten a favor, ERC, CiU i PP, s'abstenen, PSC i PxC.
4.2 Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, article 243.2 de la normativa del PGOU Roquetes. S'aprova per majoria absoluta, voten a favor, ERC, CiU, PSC i PxC, s'absté, PP.
5. HISENDA
5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 04/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5.2 Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, el compliment de la regla de la despesa i del límit del deute. S'aprova per majoria absoluta, voten a favor, ERC, CiU, PSC i PP, s'absté, PxC.
5.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2015.
5.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2014.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- núm. 10/2015, de data 17 de març de 2015.
- núm. 11/2015, de data 24 de març de 2015.
- núm. 12/2015, de data 31 de març de 2015.
- núm. 13/2015, de data 7 d'abril de 2015.
- núm. 14/2015, de data 8 d'abril de 2015.
- núm. 15/2015, de data 20 d'abril de 2015.
- núm. 16/2015, de data 21 d'abril de 2015.
6.2 Donar compte de la Relació de Resolucions d'Alcaldia de núm. 4/2015, següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 4/2015 (del número 99/2015 al núm. 160/2015)
6.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Resolució de Presidència núm. 6/2015 i núm. 7/2015
7. Mocions de Control
8. Precs i preguntes