L’Ajuntament de Roquetes impulsa un primer paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del Covid-19, amb l'objectiu de pal·liar la situació d'emergència que està patint el municipi.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 25 Març 2020

mesures

L’Ajuntament de Roquetes impulsa un primer paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del Covid-19, amb l'objectiu de pal·liar la situació d'emergència que està patint el municipi.

Aquestes afecten directament a les famílies així com també al comerç i activitat econòmica de la ciutat.

El consistori posa en marxa diverses línies d’actuació, en primer lloc, s’ha acordat flexibilitzar els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes i preus públics municipals als veïns i veïnes, facilitant també el seu ajornament o fraccionament.
Així mateix, en virtut del Reial decret pel qual es va declarar l’estat d’alarma, es suspenen tots els procediments d’inspecció i sancionadors de tota classe, inclosos els de trànsit i convivència ciutadana.

En segon lloc, per respondre a la situació generada pel COVID-19 en l'activitat econòmica i comercial es duran a terme aquestes actuacions:
• Les Terrasses de bars, cafeteries i restaurants: es retornarà o compensarà la taxa de terrasses a tots els establiments afectats, per la impossibilitat d’aprofitar l’espai públic els dies que no s’ha pogut exercir l’activitat. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció proporcional de la taxa.
• Lloguers dels locals municipals i concessions: es procedirà al prorrateig del preu del lloguer o cànon proporcional al període de tancament de l'edifici o instal·lació.

En tercer lloc i amb la voluntat del consistori de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de Roquetes agilitzarà i prioritzarà el pagament de factures a tots els proveïdors, tant als autònoms com al petits comerços i es garantirà la continuïtat en la contractació pública d'obres, serveis o subministraments previstos en el pressupost de l'exercici 2020.

En quart lloc amb l'objectiu de donar més cobertures socials per a aquelles famílies que esdevinguin vulnerables com a conseqüència directa de la present crisi sanitària, s'augmentarà el fons genèric d'ajuts socials, ja previst en el Pla Estratègic de Subvencions 2020.

En cinquè lloc l'ajuntament reclamarà al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya l'ajornament dels pagaments d’hipoteques i crèdits als ciutadans i a les empreses sense interessos de més; que se suspenguin les cotitzacions socials de pimes i autònoms, i que se suspengui el pagament de l’IVA sense interessos als sectors econòmics.

A més a més, l’Ajuntament de Roquetes instarà al Govern central a què modifiqui la Llei d’Estabilitat per tal que elimini les mesures d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a les administracions locals perquè puguin destinar els recursos a reactivar l’economia després del recés que està provocant la present situació.
En el cas que aquesta petició no sigui atesa, l’Ajuntament s’adhereix a la petició feta per altres corporacions locals per instar al Govern central a què la modifiqui introduint nous supòsits d’aplicació tant del superàvit pressupostari com del romanent de tresoreria, que vagin més enllà de la recent modificació de l’article 3 del RDL 8/2020 de 17 de març i poder així destinar-los a reforçar la lluita contra la pandèmia del COVID-19 i els seus efectes.
D’aquesta manera, es vol garantir que el consistori pugui fer front a la situació extraordinària que s’està vivint, sense que això li ocasioni incompliments legals en l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.