Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de febrer de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 27 Febrer 2020

Ple Ordinari 2 2020 25 02 2020

El dimarts 25 de febrer de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 2/2020, corresponent al mes de febrer. A l'inici del ple es va excusar la seva absència del regidor de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, Jordi Curto. Fes clic per veure el Ple. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior.
- núm. 1/2020, de data 28 de gener de 2020
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.
2.1. Ratificar, si procedeix, acord dels increments retributius atès el que estableix el Reial Decret 2/2020, de 21 de gener, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. (G- 183/2020).
APROVAT PER UNANIMITAT.
2.2. Aprovar, si procedeix,moció per aplicar el vot telemàtic a l'Ajuntament de Roquetes, que presenta el grup municipal d'ERC. (G-348/2020)
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Junts.
2.3. Aprovar, si procedeix, moció per defensar el cobrament íntegre i l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de les subvencions dels aiguats 2018, que presenta el grup municipal d'ERC. (G- 349/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut.
3.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre prevenció a l'addicció de menors a les apostes que presenta el grup municipal de C's. (G- 355/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.
3.2 Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a l'aplicació del Pin parental que presenta el grup municipal PSC-EPR (G-356/2020)
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC-EPR-CP.
Vots d’abstenció: Cs.

4. Turisme, Esports i Gestió Ambiental.
4.1. Aprovar, si procedeix, moció per unes festes sostenibles a Roquetes que presenta el grup municipal de MOVEM. (G-291/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.2. Aprovar, si procedeix, moció en defensa del sector de l'olivera que presenta el grup municipal de MOVEM. (G-290/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.3. Aprovar, si procedeix, moció per demanar recursos per salvar el Delta de l'Ebre que presenta el grup municipal de C's. (G-289/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.4. Aprovar, si procedeix, moció per la implementació de mesures urgents de protecció del Delta de l'Ebre que presenta el grup municipal MOVEM (G-346/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.5. Aprovar, si procedeix, moció per fer front a la despoblació, l'envelliment i la manca d'oportunitats del Medi Rural que presenta el grup municipal PSC-EPR (G-347/2020)
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda i Dinamització Econòmica.
5.1. Aprovar, si procedeix, Reconeixement extrajudicial de crèdit expedient núm. REC 1-2020 AJ. (G-297/2020)
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.
5.2. Aprovar, si procedeix, Reconeixement extrajudicial de crèdit expedient núm. REC 2-2020 RC.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.
5.3.Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2019, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5.4. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2019.
5.5. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2019.

6. Control dels òrgans de govern.
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 3/2020, de data 21 de gener de 2020
- núm. 4/2020, de data 24 de gener de 2020
- núm. 5/2020, de data 28 de gener de 2020
- núm. 6/2020, de data 4 de febrer de 2020
6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 2/2020 (del número 36/2020 al número 89/2020)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 1/2020 (del número 1/2020 al número 4/2020)

7. Mocions de control.

8. Precs i preguntes.