Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de novembre on es va aprovar el Pressupost General per a l'any 2020 amb un import de 6.397.330,17€.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 27 Novembre 2019

ple 26 11 19

El dimarts 26 de novembre de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 21/2019 corresponent al mes de novembre.
A l’inici del Ple es va acordar incloure per urgència un punt a l’ordre del dia referent a l’Organisme Autònom Local Roquetes Comunicació. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, Toni Hurtado. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- núm. 20/2019, de data 29 d'octubre de 2019.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana
2.1. Aprovar ratificar, si procedeix, acord referent a establir els criteris per aplicar l'increment addicional per assolir el 0,3% de la massa salarial, al personal al servei de l'Ajuntament de Roquetes, de conformitat amb el que estableix l'article 18.dos de la Llei 6/2019, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat, que és prorrogat automàticament per a l'any 2019.
APROVAT PER UNANIMITAT.
2.2. Aprovar ratificar, si procedeix, acord gratificacions per serveis extraordinaris secretaris/secretàries comissions informatives i organisme autònom Roquetes Comunicació.
APROVAT PER UNANIMITAT.
2.3. Aprovar, si procedeix, reconeixement al Sr. Santiago Rodríguez Llombart, la compatibilitat per a exercir en el sector privat la mediació privada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut
3.1. Aprovar, si procedeix, pròrroga del Pla Local de Política de Dones de Roquetes 2015-2019.
APROVAT PER UNANIMITAT.
3.2. Aprovar, si procedeix, pròrroga del Pla d'Igualtat de Roquetes 2014-2019.
APROVAT PER UNANIMITAT.
3.3. Aprovar, si procedeix, Manifest del 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Hisenda i Dinamització Econòmica
4.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2019, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2019.
4.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2019.
4.4. Punt inclòs per urgència: Proposta de modificació del règim de retribucions de l’Organisme Autònom Local Roquetes Comunicació i de la base d’execució 28a del pressupost per a l’exercici 2020.
APROVAT PER UNANIMITAT.
4.5. Aprovar, si procedeix, Pressupost general per a l'exercici 2020.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: Movem Roquetes, PSC-EPR-CP, C’s.
Vots en contra: Junts per Roquetes Junts per la Ravaleta.

5. Control dels òrgans de govern
5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 42/2019, de data 16 d'octubre de 2019
- núm. 43/2019, de data 22 d'octubre de 2019
- núm. 44/2019, de data 29 d'octubre de 2019
- núm. 45/2019, de data 5 de novembre de 2019
5.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 5/2019 (del número 571/2019 al número 738 /2019)
5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 5/2019 (del número 30/2019 al número 37/2019)

6. Mocions de control

7. Precs i preguntes