Ple Extraordinari del 27 d’octubre de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 02 Novembre 2016

ple27oct16El dijous 27 d’octubre de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Extraordinari, on el regidor d’ERC, Jordi Baucells, va excusar la seva absència. Fes clic per veure el vídeo del Ple. Vídeos de les valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Obres Públiques, Serveis i Béns

1.1. Aprovar si procedeix, ratificar la Resolució d'Alcaldia número 617/2016, de data 13 d'octubre de 201 6, referent a la recuperació del tram Final del Camí de Mitantplana.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient

2.1. Aprovar si procedeix, la verificació del Text refós de la modificació puntual del PGOU, article 2342, relatiu a la distància de les granges.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar provisionalment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, article 246.1 relatiu a la restauració d'activitats extractives.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, PxC - Vots d'abstenció: EiPR.

2.3. Aprovar si procedeix, desestimar les ablegacions formulades i aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU, referent a la creació de la nova Clau 4e.1 i, regulació d'altres aspectes normatius de la Clau e.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.4. Aprovar provisionalment, si procedeix, el Pla de Millora Urbana de l'AD 1.6-Ctra. del Reguers promogut per Ronald Sellick.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana

3.1. Aprovar si procedeix, moció del Món Local Català en suport dels acords de Pau a Colòmbia que presenten els grups municipals d'EiPR-E i PSC a l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP, EiPR - Vots d'abstenció: PxC.

3.2. Aprovar si procedeix, moció relativa a les accions i gestions a realitzar en relació amb el fons de reserva de Gecohsa i la seva destinació última, que presenta el grup municipal del PSC.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.3. Aprovar si procedeix, moció per l'execució d'un pla pilot de transferència controlada de sediments des de ('embassament de Riba-Roja d'Ebre fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC, i EiPR-E.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.4. Aprovar si procedeix, moció en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne "Anem a mil", que presenta el grup municipal d'EiPR-E.
Aprovats tots els punts de la moció a excepció del punt núm. 5: APROVAT PER UNANIMITAT.
Es desestima el punt núm. 5: Vots a favor: PSC, EiPR, PP - Vots en contra: ERC, CiU - Vots d'abstenció: PxC.

4. Hisenda

4.1. Aprovar si procedeix, expedient núm. 16/2016, de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar si procedeix, declaració de plurianualitat del projecte "Senyalització turística natural i cultural amb codi QR".
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC- Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

4.3. Donar compte de l'informe d'intervenció de data 20 d'octubre de 201 6, referent al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i dades de liquidació 2015.